İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Aksaray Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 

TAMP - AYDES Uygulama Talimatı

AKSARAY AFET MÜDAHALE PLANI

VE

AYDES (AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ)

UYGULAMA VE SORUMLULUK TALİMATI

1.AMAÇ

                İlimiz Afet Müdahale Planı sürekli gelişen ve devam eden bir süreç olup; müdahale sistemi içerisinde yerel düzeyde yer alan ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumlulukları, hizmet gruplarının diğer hizmet grupları ile olan ilişkileri, işbirliği ve koordinasyonu, afet ve acil durumlara hazırlık ve müdahale süreçlerinin uygulanması, afetlerde ve acil durumlarda etkin müdahalelerin gerçekleştirilmesi ve ilimizdeki insan ve ekipman kapasitesinin yerinde, zamanında ve tam olarak kullanılması amaçlanmıştır. 

                Bunun dışında; Haberleşme, bilgilerin toplanması, istatistik oluşturma, ekiplerin toplanması, intikali, kaynak envanterlerinin oluşturulması, iş akışı, vardiya planlaması, lojistik destek planlaması vb. gibi hususları da içinde barındırmak ve söz konusu çalışmaları tamamını ise hızlı ve etkin bir şekilde AYDES( Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi) üzerinden yürüterek afet ve acil durum çalışmalarının anında ilgili bütün hizmet grupları ile birlikte ulusal düzeyde işlemesine ve takibine olanak sağlamaktır.

2.KANUNİ DAYANAK

 1. 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
 2. 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
 3. 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunun
 4. 5393 sayılı Belediye Kanunu
 5. Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Yönergesi
 6. Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği
 7. Aksaray Afet Müdahale Planı( TAMP- AKSARAY)
 8. UDSEP(Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı)
 9. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 08.09.2015 tarih ve 2015/ 7 sayılı genelgesi

               

3.TANIMLAR

 1. TAMP-AKSARAY: Aksaray Afet Müdahale Planı
 2. Hizmet Grupları: 26 Adet Yerel Düzey Hizmet Grupları
 3. AYDES: Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi
 4. Acil Durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini
 5. Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları
 6. AADYM: Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi
 7. Ana Çözüm Ortağı: Hizmet Gruplarının yürüteceği hizmetlere ilişkin koordinasyondan sorumlu olan bakanlık, kurum ve kuruluşları
 8. Destek Çözüm Ortağı: Hizmet gruplarında ana çözüm ortağı olarak görev alan kurum ve kuruluşların çalışmalarına destek olarak görev alan paydaşları.
 9. Ekip: Grupların alt birimleri.

4.SORUMLULUK

                İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün uhdesinde bulunan 8 adet hizmet grubu operasyonel planlarının yürütülmesinden, güncellenmesinden, AYDES sistemine girilmesinden, acil durum veya afetlerde planın uygulanmasından vali adına görevlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürü sorumludur.

                Ancak; Hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için Afet ve Acil Durum Müdürlüğün bağlı şube müdürlükleri de İl müdürüne karşı birinci derece sorumludurlar. Hizmet gruplarının şubelere göre dağılımı planlar bölümünde belirtilmiştir.

5.PLANLAR

a)    İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Planları

S.N.

PLANIN ADI

SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1

Arama Kurtarma Hizmet Grubu Yerel Düzey Operasyon Planı

AADYM

2

KBRN Yerel Düzey Operasyon Planı

AADYM

3

Kaynak Yönetimi Yerel Düzey Operasyon Planı

AADYM

4

Bilgi Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme Yerel Düzey Operasyon Planı

AADYM

5

Hizmet Grupları Lojistiği Yerel Düzey Operasyon Planı

Planlama ve Zarar Azaltma

6

Barınma Yerel Düzey Operasyon Planı

İyileştirme

7

Satınalma ve Kiralama Yerel Düzey Operasyon Planı

Yönetim

8

Muhasebe, Bütçe ve Mali Raporlama Yerel Düzey Operasyon Planı

Yönetim

 

S.N

PLANIN ADI

SORUMLU

1

Aksaray Afet Müdahale Planı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

b)    Diğer Kurum ve Kuruluş Planları

S.N.

PLANIN ADI

SORUMLU KURUM/ KURULUŞ

1

Haberleşme Yerel Düzey Operasyon Planı

Telekom İl Müdürlüğü

2

Yangın Yerel Düzey Operasyon Planı

Aksaray Belediyesi

3

Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Yerel Düzey Operasyon Planı

İl Göç İdaresi Müdürlüğü

4

Ulaşım Altyapı Hizmetleri Yerel Düzey Operasyon Planı

Karayolları Bölge Müdürlüğü

5

Güvenlik ve Trafik Yerel Düzey Operasyon Planı

İl Emniyet Müdürlüğü

6

Nakliye Yerel Düzey Operasyon Planı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2.Bölge Müdürlüğü

7

Enerji Yerel Düzey Operasyon Planı

MEDAŞ

8

Sağlık Yerel Düzey Operasyon Planı

İl Sağlık Müdürlüğü

9

Hasar Tespit Yerel Düzey Operasyon Planı

Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü

10

Altyapı Yerel Düzey Operasyon Planı

Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü

11

Beslenme Yerel Düzey Operasyon Planı

Kızılay Adana Bölge Müdürlüğü

12

Enkaz Kaldırma Yerel Düzey Operasyon Planı

Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü

13

Gıda Tarım ve Hayvancılık Yerel Düzey Operasyon Planı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

14

Defin Yerel Düzey Operasyon Planı

Aksaray Belediyesi

15

Psikososyal Destek Yerel Düzey Operasyon Planı

Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğü

16

Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Yerel Düzey Operasyon Planı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

17

Teknik Destek ve İkmal Yerel Düzey Operasyon Planı

Karayolları Konya Bölge Müdürlüğü

18

Zarar Tespit Yerel Düzey Operasyon Planı

Defterdarlık

 

6.PLAN TAKİP VE AYDES SORUMLULUĞU

 

                Aksaray Afet Müdahale Planının hazırlanması, güncellenmesi, bilgilerinin AYDES’e girilmesi ve planla ilgili 26 hizmet grubu ile Başkanlık birimlerine ulaştırılmasından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü adına Personel sorumlu olacaktır.

                İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan 8 yerel düzey hizmet planın yöneticileri ilgili şube müdürleridir.

                İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AYDES irtibat sorumlusu Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü ve Personel olarak belirlenmiştir.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan 8 yerel düzey hizmet planı ile Aksaray Afet Müdahale Planından şubelerin her bir personeli sorumlu olmakla birlikte planın takibinden, güncellenmesinden, koordinasyonundan sorumlu olup, AYDES şifresi verilen personeller birinci derecede şube müdürüne karşı sorumlu olacaktır.

            TAMP AKSARAY‘ın bütün iş ve işlemleri ile sekretaryasından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan 8 yerel düzey hizmet planı dışında kalan diğer 18 hizmet grubunun yerel düzey planlarının koordinesinden

 

7.AYDES UYGULAMASI SORUMLULUĞU

                AYDES uygulamasının takibinden, sisteme girişlerin yapılıp yapılmadığından (sistem yetki sınırı dâhilinde), AYDES ile ilgili sorumlu ve yönetici personeller ile bütün hizmet grupları personellerinin AYDES şifrelerinin alınması, takip edilmesi ve değiştirilmesi, kapatılması veya güncellenmesi ve her ay il müdürüne rapor olarak sunulmasından, Personel sorumlu olup sekretaryası Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yürütülecektir.

                Ayrıca; talimat ekinde bulunan Afet Müdahale Planı ve AYDES ile ilgili yıl içerisinde yapılacak işlemler 26 Hizmet grup sorumlusu personel tarafından yürütülecek ve takibi yapılacaktır. Veri girişleri bütün hizmet gruplarınca Ek-14 form ile yapılacak Ek-14 formlar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderecek ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Ek-15 formları Personel tarafından tanzim edilerek Personel kontrolünde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilecektir.

8.TAMAMLAYICI UYGULAMALAR

                İlimiz genelinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sorumluluğu dışında kalan ve diğer kamu kurum kuruluşlarının sorumluluğunda bulunan 18 yerel düzey hizmet planının devamlı surete güncel bulundurulması, bilgilerinin ve envanterlerinin AYDES’e zamanında ve eksiksiz girilebilmesi, planların uygulanabilir olması, planda görevli personelin eğitimlerinin verilmesi, masabaşı tatbikatlarının hazırlanması ve uygulanmasında sorumlu kurum ve kuruluşlarca belirlenen plan yöneticileri ile AYDES sorumlularına bilgi aktarmak, yardımcı olmak iş ve işlemleri kolaylaştırmak ve gerekli takipleri yapmak amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü planlarından sorumlu her bir personel 3 adet yerel düzey

S.N.

PLANIN ADI

SORUMLU KURUM/ KURULUŞ

SORUMLU PERSONEL *

PLAN KOORDİNATÖRÜ

(AKSARAY AFAD PERSONELİ)

AYDES KOORDİNATÖRÜ

(AKSARAY AFAD PERSONELİ)

1

Haberleşme Yerel Düzey Operasyon Planı

Telekom İl Müdürlüğü

 

İlk müracaat 

     Personel

 

İkinci müracaat 

Şube Müdürleri

 

Üçüncü müracaat 

İl Müdürü

 

2

Yangın Yerel Düzey Operasyon Planı

Aksaray Belediyesi

 

3

Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Yerel Düzey Operasyon Planı

İl Göç İdaresi Müdürlüğü

 

4

Ulaşım Altyapı Hizmetleri Yerel Düzey Operasyon Planı

Karayolları Bölge Müdürlüğü

 

5

Güvenlik ve Trafik Yerel Düzey Operasyon Planı

İl Emniyet Müdürlüğü

 

6

Nakliye Yerel Düzey Operasyon Planı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğü

 

7

Enerji Yerel Düzey Operasyon Planı

MEDAŞ

 

8

Sağlık Yerel Düzey Operasyon Planı

İl Sağlık Müdürlüğü

 

9

Hasar Tespit Yerel Düzey Operasyon Planı

Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü

 

10

Altyapı Yerel Düzey Operasyon Planı

Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü

 

11

Beslenme Yerel Düzey Operasyon Planı

Kızılay Bölge Müdürlüğü

 

12

Enkaz Kaldırma Yerel Düzey Operasyon Planı

Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü

 

13

Gıda Tarım ve Hayvancılık Yerel Düzey Operasyon Planı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

 

14

Defin Yerel Düzey Operasyon Planı

Aksaray Belediyesi

 

15

Psikososyal Destek Yerel Düzey Operasyon Planı

Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğü

 

16

Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Yerel Düzey Operasyon Planı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

 

17

Teknik Destek ve İkmal Yerel Düzey Operasyon Planı

Karayolları Bölge Müdürlüğü

 

18

Zarar Tespit Yerel Düzey Operasyon Planı

Defterdarlık

 

hizmet grubu planına aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi sorumlular ve koordinatörler belirlenmiştir.

 

 

 

Koordinatör personeller kurum/kuruluşların planların işleyişinde ve AYDES kullanımında kurum/kuruluşlarda plandan sorumlu personellerle irtibatlı olacaklar ve mevcut sorunların çözülmesinde yardımcı olacaklardır. Sorunların çözümü ilgili şube müdürlüğünce takip edilecektir.

 

9.PLAN GÜNCELLEMELERİ

                İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunda bulunan yerel düzey planlar yılda en az iki defa güncellenecektir. Bütün güncellemeler ve plan muhteviyatı, plan bilgileri AYDES ‘e yüklenecektir. Plan güncellemeleri planlardan sorumlu personelce herhangi bir talimat beklemeksizin gerçekleştirilecektir.  

 

10.KİMLİKLENDİRME

                İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar sorumluluğunda bulunan yerel düzey hizmet planında görevli personellere 2018 yılı içerisinde kimliklendirme çalışmasını yaparak tamamlayacaktır. Kimliklendirme ile ilgili bilgi toplama vb. iş ve işlemler planlardan sorumlu personel ve sorumlu şube müdürlüğü/ kurum/ kuruluş tarafından yürütülecektir.

                İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan 8 yerel düzey hizmet planı ile ilgili kimliklerin basımı ve 8 hizmet grubuna dağıtılmak üzere ilgili şube müdürlüğüne tesliminden Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü sorumlu olup, diğer 18 hizmet grubunun kimlik basım ve dağıtımına ait iş ve işlemler yerel düzey hizmet grubundan sorumlu kurum ve kuruluş tarafından yürütülecektir.

                       

11.EĞİTİM

                Aksaray Afet Müdahale Planı personel ve kurum eğitimleri ile AYDES uygulama eğitimleri yılda en az bir kez gerçekleştirilecektir.

                Eğitim programları sorumlu şube müdürlüğü/ kurum/ kuruluşların teklifi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Eğitim işlerinden sorumlu şube müdürlüğünce planlanacaktır.

                Eğitimlerde;  planlardan sorumlu şube / kurum/ kuruluş müdürleri ile planlardan sorumlu ve koordinatör personel görev alacaktır. Eğitimler nazari ve uygulamalı olarak verilecektir.

 

12.TATBİKATLAR

A-Masabaşı Tatbikatları

                Planlardan sorumlu her şube / kurum/ kuruluş müdürlükleri sorumluluklarında bulunan planların masabaşı tatbikatlarının yılda en az bir kez gerçekleştirmek zorundadır. Masabaşı tatbikatının programlanmasından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Eğitim işlerinden sorumlu şube müdürlüğü sorumlu olacaktır.

                Masabaşı tatbikatları her hizmet grubu destek çözüm ortaklarıyla birlikte gerçekleştirilecek olup, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ilgili şube müdürleri ile koordinatörler yapılacak tatbikatlara gözlemci olarak katılacaklardır. Ayrıca; masabaşı plan tatbikatı yapan hizmet grubunun dışında kalan diğer 25 hizmet grubu yöneticileri, AYDES yöneticileri de plan tatbikatına gözlemci olarak katılacaklardır.

                Her Hizmet grubu Masabaşı tatbikatını planlayarak 2018 yılı için ve diğer yıllar için takvimini oluşturacak ve her yıl ocak ayı sonuna kadar Masabaşı tatbikatlarını yapacakları tarih, saat ve yerini Valilik Makamına (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne) yazılı olarak bildirilecektir.

                Hizmet gruplarının masabaşı tatbikatları tamamlandıktan sonra 26 hizmet grubunun katılımı ile birleşik ve AYDES üzerinden masabaşı tatbikatı gerçekleştirilecektir.

                Masabaşı tatbikatlarının bitimine müteakip oluşturulacak gözlemci komisyonunca Ek- 6’da yer alan sonuç raporu hazırlanacaktır.

 

B-Alan Tatbikatları

                Bütün hizmet gruplarının masabaşı tatbikatı ve birleşik masabaşı tatbikatı tamamlandıktan sonra her yıl bir defa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinatörlüğünde ve bütün hizmet gruplarının katılımı ile alan tatbikatı gerçekleştirilecektir.

13. RAPORLAMA

                26 yerel düzey hizmet gruplarının personel eğitimlerinin tamamlanmasından sonra her hizmet grubu eğitim sonuç raporlarını tanzim ederek üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Eğitim işlerinden sorumlu şube müdürlüğüne gönderecektir. İl bazında eğitim sonuç raporlarının tanziminden ve Başkanlık ile 26 hizmet grubuna ulaştırılmasından Eğitim sorumlusu personel görevlendirilmiştir.

                Masabaşı tatbikatlarıyla ilgili her hizmet grubu ayrı ayrı yapacakları masabaşı tatbikatlarını tamamlamalarını müteakip masabaşı tatbikat sonuç raporlarını İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğüne, Bütün hizmet gruplarının katılımıyla İl Afet ve Acil Duru Müdürlüğünün koordinesinde yılda bir defa yapılan masabaşı tatbikat sonuç raporları ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğüne göndereceklerdir. Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü, masabaşı genel tatbikat sonuç raporunu hazırlamaktan ve ilgili kurum ve kuruluşlarına ulaştırmaktan sorumlu olacaktır.

                Alan tatbikatının hazırlanmasından ve uygulanmasından bütün hizmet grupları kendi konularıyla ilgili hazırlıklardan sorumlu olacaktır. Ancak; alan tatbikatının hazırlık koordinesini yönetim hizmetleri şube müdürlüğü yürütecektir. 

                Ayrıca; alan tatbikatı sonrası her hizmet grubunun sonuç raporları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğüne göndereceklerdir. Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü, alan tatbikatı genel tatbikat sonuç raporunu hazırlamaktan ve ilgili kurum ve kuruluşlarına ulaştırmaktan sorumlu olacaktır.

14.İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

                Aksaray Afet Müdahale Planı ve ekleri olan 26 Yerel Düzey Hizmet Grubu Planlarının uygulanmasında, eğitimlerinde ve tatbikatlarında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinasyonunda bütün kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinasyonu, yardımlaşması esastır.

14.EKLER

 

EK 1   : Planlardan sorumlu kurum ve kuruluşların yönetici(amir) plan yöneticisi ve AYDES yöneticilerinin iletişim bilgileri

EK-2  : Genelge Ek-14

EK-3  : Genelge Ek-15

EK-4  : Afet Müdahale planı ve AYDES ile ilgili yürütülecek iş ve işlemler

EK-5  : Eğitim sonuç raporu

EK-6  : Masabaşı ve Alan Tatbikatı Sonuç Raporu

Ek-7  : Genelge

 

                                                                                          Aksaray  Valisi