İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Aksaray Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 

Eğitim Genelgesi

 

 

 

AFAD Logosu (png formatında)

 

 

 

 

 

 

 

AFET VE ACİL DURUM, SİVİL SAVUNMA TEŞKİLLERİ, HALK EĞİTİMLERİ İLE

 GÖNÜLLÜLER VE DİĞER EĞİTİMLER GENELGESİ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKSARAY-2014

 

Sayı  :58873073/                                                                                                                                                              …/07/2014

Konu: Afet ve Acil Durum, Sivil Savunma Teşkilleri

          Halk Eğitimleri ile Gönüllüler ve Diğer eğitimler.

 

 

                                                                                                                                                                

Genelge No: 2014/

 

 

 

 1. İlimizin tamamını kapsayan ve İlimizde faaliyet gösteren Kamu Kurum ve kuruluşları, Özel sektör kuruluşları, planlamaya tabi olan veya planlamaya tabi olmayan fabrika, kuruluş veya imalathaneler, Kamu ve Özel eğitim kurumları, Bakanlık onaylı veya Belediye onaylı turizm belgeli işletmeler, yurt, pansiyon özellikli  kuruluşların genel, bilgilendirme ve bilinçlendirme  eğitimleri ,
 2. Kamuya veya  Özel Sektöre ait olup Sivil Savunma Teşkilleri bulunan kurumların  servis, grup ve ekiplerinin eğitimleri,
 3. İlimizde afet ve sivil savunma önlemleri, çalışmaları ile Afet Yönetimi alanlarında oluşturulmuş ve bir plan kapsamında teşkilleri tamamlanan Servis, Grup, Ekip veya timlerin kendi konuları ile ilgili eğitimleri,
 4. İlimizde ikamet eden özel veya kamu görevlisi ayırmaksızın verilecek olan afet farkındalık ve bireyin afetlere karşı bilinçlendirilmesi eğitimleri,
 5. Ana okulu, İlköğretim, orta öğretim, lise ve dengi okullar ile Meslek Yüksek Okulları ve Üniversite öğrencilerine verilecek olan eğitimler,
 6. Afetlerde faaliyet gösterecek olan Dernek, Birlik, Odalar, Borsalar, Meslek Kuruluşları, spor kuruluşları v.b. gibi Sivil toplum örgütlenmelerinin bünyelerinde oluşturdukları ve Afet ve Acil Durum Başkanlığınca akredite edilmiş ekiplerin eğitimleri,
 7. Gönüllü olarak Sivil Savunma ile Afet çalışmalarında görev almak isteyen vatandaşlarımızın gönüllü halk eğitimleri genelge kapsamında yürütülecektir.
 8. Gelen talepler her üç ayda bir yapılacak olan eğitim planı doğrultusunda değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.
 9. Eğitim ile ilgili yapılan uygulamalar ile ilgili öneriler, görüşler ve talepler her yıl Ekim ayına kadar yazılı olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirilecektir.
 10. Yıl içerisinde yapılan eğitimlerle ilgili Eğitim Uzmanlığınca hazırlanacak olan sonuç raporu her yıl Aralık ayı sonuna kadar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilecektir.
 11. Bir sonraki takvim yılı içerisinde yapılacak veya yapılması düşünülen eğitimler de Eğitim Uzmanlığınca planlanarak ocak ayı içerisinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne onay için gönderilecektir.
 12. Her yıl yapılacak olan eğitimlerle ilgili maliyet tablosu Eğitim uzmanlığınca hazırlanarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne sunulacaktır.
 13. Eğitim iş ve işlemleri Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Müdürlüğü binasında İl Afet ve Acil Durum Müdürü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürünün emrinde ve sorumluluğunda diğer şubelerle koordineli olarak yürütülür.

 

 

 

 

1/10

 

 

 

Sayı  :58873073/                                                                                                                                                              …/07/2014

Konu: Afet ve Acil Durum, Sivil Savunma Teşkilleri

          Halk Eğitimleri ile Gönüllüler ve Diğer eğitimler.

 

 

                                                                                                                                                                

Genelge No: 2014/

 

 1. Bu suretle 30.05.2014 tarih ve 531 Sayılı “Görev ve İş Bölümü Talimatı” nın ( B )  bendinde belirtilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğünün görevlerine “ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün görev alanına giren konularda ve afet-acil durumlar hakkında halkı bilgilendirme, bilinçlendirmeye yönelik eğitim çalışmaları ve tatbikatların yapılması ile ilgili iş ve  işlemleri  yapmak”  cümlesi  eklenecek  ve  aynı  cümle  Talimatın

 ( A ) bendindeki Afet İşleri Şubesinin Görevleri arasından çıkartılacaktır. Talimatın son kısmında bulunan Personellerin Şubelere göre dağılımı kısmında Eğitim Uzmanı Servet OK,  Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğü bünyesinde gösterilecektir.

 

Bilgi ile gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                    Kubilay ANT

                                                                                                                     Vali a.

                                                                                                                    Vali Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/10

 

AFET VE ACİL DURUM, SİVİL SAVUNMA TEŞKİLLERİ, HALK EĞİTİMLERİ İLE

 GÖNÜLLÜLER VE DİĞER EĞİTİMLER GENELGESİ.

1.AMAÇ:

             İlimizde meydana gelebilecek herhangi bir afette, savaş veya seferberlik hallerinde, acil durumlarda;

 1. Sivil Savunma Teşkillerinde görevli yükümlü ve personellerin savaş ve afetlerde görevlerini başarı ile yapabilmeleri, söz konusu personellerin yararlı ve etkin bir güç haline gelmesini sağlamak için eğitimlerinin sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tatbikatlarla desteklenmesi, bu şekilde her an göreve hazır olacak şekilde yetiştirilmelerinin sağlanması,
 2. Özel sektör kuruluşlarındaki servis ve ekiplerde görevlendirilen personellerin afetlerde veya yangında, acil durumlarda can ve mal kaybını en asgariye indirilmesini sağlamak amacı ile, il ekiplerinin olay yerine gelişine kadar görevlerini tam anlamı ile yerine getirebilmeleri için gerekli eğitim ve tatbikatların yaptırılması,
 3. Vatandaşlarımızın Afetin farkına varılması amacıyla yaşadığımız bölgenin ve mahallenin afetler bakımından risklerinin ortaya konularak halkımızda afet farkındalığı ve bilincinin oluşturulması ve bunun devamlı suretle canlı tutulması için halk eğitimlerinin yürütülmesi,
 4. Okullarımızda öğrenim gören öğrencilerin okul yıllarından itibaren afetlerle ilgili her konuda bilgilendirilmelerinin sağlanması ve yapılacak olan eğitimlerle öğrencilerimize afet bilincinin yerleştirilmesinin sağlanması, afetten korunma yollarının öğretilmesi,
 5. Gönüllü olarak afetlerde görev almak isteyen vatandaşlarımıza afetten sonra kamu ve özel görevlilerin güçlendirilmesi,  desteklenmesi ve afetin her alanında kamu görevi yapmak üzere bilinçli bir şekilde eğitilerek potansiyel afet aktif çalışanları haline getirilmesi,

 

B- KAPSAM:

            Bu Genelge ; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce kamu ve özel kurum ve kuruluşları, İl ve İlçe Sivil Savunma Teşkillerinde görevlendirilen personeller ile İlimizde faaliyet gösteren üretime yönelik fabrikalar, gönüllü personel ve  Halkın Sivil Savunma, Afet bilgisi, afetlere karşı bilinçlendirme ve afet farkındalık, arama-kurtarma, sivil savunma servisleri ve ekipleri, yangın önleme ve söndürme, KBRN bilgilendirme ve korunma yolları v.b. gibi konulardaki eğitim ihtiyaç ve esaslarını kapsar.

 

C- HUKİKİ DAYANAK:

 1. 5902 Sayılı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 2. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
 3. 6/3150 karar Sayılı “Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme , Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü”
 4. 30.03.1990 tarih ve 135 sayılı Baş emirle Yayınlanan “Sivil Savunma Teşkilleri ve Halk Eğitimi Yönergesi.
 5. 04.08.2006 günlü 26249 sayılı resmi Gazetede Yayınlanan “İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel müdürlüğünce Düzenlenen Hizmet içi Eğitim, Kurs ve Seminerler İle Benzeri Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri Ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı.”
 6. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yayınladığı İl afet ve Acil Durum Müdürlükleri Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği.
 7. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yayınladığı İl afet ve Acil Durum Müdürlükleri Aday Memurlarının Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik.

3/10

 

D-GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

            Yürütülecek olan eğitim programından ve eğitimin başarıya, istenilen amaç ve hedefe  ulaşmasından başta İl Afet ve Acil Durum Müdürü olmak üzere, Eğitim Uzmanı, Sivil Savunma Teşkilleri Servis Başkanları, Grup Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Kamu ve Özel Sektör kuruluşlarında görevli olan Sivil Savunma Uzman ve Amirleri  ile Eğitim veren öğretmenler ve yardımcı personeller ilgili mevzuatların  yüklediği sorumlulukları yerine getirmekte yükümlüdürler.

 

E- EĞİTİMİN HEDEFLERİ:

 1. Vatandaşlara savaş ve afetlerdeki sorumlulukları, görevleri, alınması gerekli tedbirler öğretilerek sivil savunma şuurunun ve bilincinin artırılmasını sağlamak.
 2. Vatandaşlara yaşadığımız bölgenin afet riskinin gösterilerek afete karşı farkındalığın yaratılmasını sağlamak ve afete duyarlı ve dirençli bir toplum oluşturmak,
 3. İlimiz ve kurumların sivil savunma planları kapsamında bulunan ve sivil savunma servislerindeki personellere savaşta veya afette etkin ve hızlı bir şekilde bütün imkan ve kabiliyetlerini kullanarak görev yapabilecek eğitim seviyesine getirmek.
 4. KBRN, Yangın önleme ve söndürme konularında halkın ve ekip personellerinin bilgilendirilmesini sağlamak bu gibi olaylara maruz kalmaları neticesinde hareket tarzlarını geliştirmek ve koruma önlemlerinin nasıl alınacağı ile ilgili eğitmek.
 5. Servisler, ekipler ve gruplar arası yardımlaşma ve işbirliğinin artırılması, önemini kavratmak ve personellere ekip ruhunun verilmesi,
 6. Günümüzün gelişen teknolojisinin takip edilmesi, bu teknoloji ve teknoloji ürünlerinin afetlerle ilgili çalışmalarda ve her alanda etkin kullanılmasının yaygınlaştırılması ve çalışma verimliliğinin artırılması,
 7. Afette çalışacak ve aktif görev yapacak olan gönüllüler oluşturmak, bu suretle iş gücü açığının kapatılmasının kaliteli ve eğitimli personellerle sağlanması.
 8. Afet ve Acil Durum Yönetimi esaslarının, mantığının ve yönetim şeklinin uygulamalı olarak gösterilerek, Afet yönetiminin önemini vermek ve afet yönetiminin alt birimlerin uygun ve koordineli çalışması neticesinde başarıya ulaşacağının gösterilmesi,  bu suretle afetlerde bir çalışma sistemi ve disiplininin oluşturulması.

 

F- EĞİTİME KATILACAKLAR:

 1. Aksaray İli Sivil Savunma planında görev verilmiş olan Sivil Savunma Teşkillerindeki Başkan ve yükümlüler ile görevliler.
 2. Kamu ve Özel Sektör kuruluşlarının Sivil Savunma Planında görevli ekip ve servis personelleri.
 3. Kamu ve özel kurum ve kuruluşların yangın önleme ve söndürme talimatlarında görevli bulunan ekip personelleri.
 4. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri.
 5. Üretime yönelik faaliyet gösteren fabrikaların sivil savunma ve yangın önleme ve söndürme talimatlarında görevlendirilen ekip personelleri.
 6. Turizm tesislerinin personel ve ekip personelleri eğitimleri.
 7. İlköğretim. Ortaöğretim. Lise ve dengi okullar ile Üniversite öğrencileri ile öğretmen, personel ve öğretim görevlileri ,
 8. Sivil Toplum kuruluşları yönetici ve üyeleri
 9. Vatandaşlara afet farkındalık ve benzeri diğer ihtiyaç duyulacak eğitimler. (yaş sınırı olmaksızın bütün vatandaşlar)
 10. Sağlık personelleri.

4/10

 

 

G-EĞİTİMİN YERİ:

 1. Afet ve Acil durum Personellerine verilecek olan eğitimler  Valilik EK-3 hizmet binasında bulunan salonda yapılır.
 2. Sivil Savunma Teşkilleri eğitimleri ise Her servis başkanının bağlı bulunduğu kuruma ait dershanelerde veya toplantı salonlarında yapılır.
 3. Kumu kurum ve kuruluşları eğitimleri ilgili kurumun toplantı salonu veya dershanelerinde  yapılır.
 4. Fabrika, özel sektör kuruluşları, otel, motel,  yurt v.b. işletmelerin eğitimleri kendi bünyelerindeki uygun alanlarda yapılır.
 5. Okul eğitimleri ilgili okulların kendi bünyelerindeki en uygun alanlarda yapılır.
 6. Vatandaşlara verilecek olan afet farkındalık eğitimleri her mahallede bulunan ve ders vermeye en uygun alanlar mahalle muhtarları ile eğitim uzmanının tespiti ile oluşturulacak alanlarda yapılır.
 7. Sağlık kuruluşlarına verilecek olan eğitimler ilgili sağlık kuruluşlarının en uygun alanlarında yapılır.
 8. Gönüllülere verilecek olan eğitimler Valilik EK-3 hizmet binasında bulunan salonda yapılır.
 9. Bunun dışında verilebilecek olan eğitimler ise Eğitim uzmanınca programlanarak en uygun alanda yapılır.

 

H-EĞİTİM ZAMAN VE SÜRESİ:

            H-1- Zamanı:

 1. Eğitim planlanırken eğitim verilecek olan kitlenin özellikleri, konumu, unvanları, yaş durumu, kamu veya özel kurum çalışanı olup olmadığı, cinsiyeti v.b. özelliklerde göz önünde bulundurularak eğitime katılacak kişilerin artıları ve eksileri hesaplanır.
 2. Bu suretle mevsimsel değişiklikler, mevsim şartları, iş yerlerinin konumu, iş yerlerinin iş yükü, eğitim altyapısı v.b gibi esaslar belirleyici olarak dikkate alınır.
 3. Eğitimler günlük 5 saati geçmemek üzere planlanır. Bu suretle haftalık eğitim süresi kişi başı 25 saat olarak hesaplanmalıdır. Hafta sonu bu süre aynen korunur.
 4. Eğitim mesai saatleri içerisinde ve mesai saatleri dışında verilebilir.
 5. Mesai saatleri dışında ve akşam saatlerinde eğitim programlanmış ise günlük en fazla 4 saat olarak eğitim planlanır.

 

H-2 : Süresi:

“İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel müdürlüğünce Düzenlenen Hizmet içi Eğitim, Kurs ve Seminerler İle Benzeri Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri Ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”nda belirtilen süreler esas alınarak hazırlanır..

 1. İl Sivil savunma Teşkilleri olan servis, ekip ve hizmet gruplarına yıllık en az 25 saatlik bir eğitim programı uygulanır. Söz konusu eğitimin 20 saati nazari ve 5 saati tatbiki olmalıdır.
 2. Resmi ve Özel kurumların bünyesinde bulunan sivil savunma teşkillerinde görevli servis ve ekip personellerinin eğitim programı yılda bir kez olmak üzere en az 15 saat olarak planlanmalıdır.
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının diğer personellerinin sivil savunma, yangın önleme ve söndürme, KBRN bilgilendirme ve korunma yolları, afetler, afet bilinçlendirme eğitimleri ve basit arama-kurtarma gibi konularda yapılacak olan bilgilendirme türü eğitimler en az 11 saat olarak planlanır ve bu eğitim sürelerinin 10 saati nazarı ve 1 saati tatbiki olarak uygulanmalıdır.

5/10

 

 

 1. Vatandaşlara ve halka verilecek olan  sivil savunma, yangın önleme ve söndürme, KBRN bilgilendirme ve korunma yolları, afetler, afet bilinçlendirme eğitimleri ve basit arama-kurtarma gibi konularda yapılacak olan  bilgilendirme türü eğitimler en az 11 saat olarak planlanır ve bu eğitim sürelerinin 10 saati nazarı ve 1 saati tatbiki olarak uygulanmalıdır.
 2. Öğrencilere verilecek olan eğitimlerde verilecek olan her konu başlığındaki eğitim programı 1 saat olarak planlanır. Talep edilen veya planlanan eğitimler her konu için 1 saati geçmemelidir. Eğitim sonunda 1 saatlik tatbiki  bir uygulama yapılabilir. Bu suretle okullarda eğitim süresini talep edilen konular belirler.
 3. Gönüllü olarak Afet ve Acil Durum Hizmetlerine katılmak amacıyla gelen vatandaşlara (15-65 Yaş arası) gönüllü olarak görev yapacağı konu esas alınarak eğitim programı hazırlanır. Söz konusu eğitim programı her yıl en az bir kez tekrarlanır. Eğitimler genelde uygulamalı yapılır.
 4. Halka verilecek olan Afet farkındalık eğitimleri 1-2 saat aralığında olmalıdır.
 5. Eğitimler planlanırken eğitmenlerin verebileceği eğitim süreleri ilgili mevzuatın “günde(5), haftada (25) ve yılda 300 saati, aşmayacak şekilde ek ders görevi verilebilir.” hükmü göz önünde tutularak planlanır.
 1. -                   EĞİTİMİN PROĞRAMLANMASI:
 1. Sivil Savunma Teşkilleri eğitimleri:

Sivil Savunma servis ve ekipleri ile hizmet gruplarında görevlendirilen yükümlü ve personellerin becerilerinin kazandırılması, bilgilendirilmesi ve her an göreve hazır hale getirilmesi amacıyla (EK-1) de belirlenen program dahilinde eğitimleri yürütülür.

 1. Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları Sivil Savunma Teşkilleri Eğitimleri.

Sivil Savunma servis ve ekiplerinde görevlendirilen personellerin becerilerinin kazandırılması, bilgilendirilmesi ve her an göreve hazır hale getirilmesi amacıyla (EK-2) de belirlenen program dahilinde eğitimleri yürütülür.

 1. Kamu kurum ve kuruluşları personelleri bilgilendirme eğitimleri.

Yönetici ve personellerin savaşta ve afetlerde nelerle karşılaşabileceği, davranış şekillerinin nasıl olacağı, korunma yolları, afetler ve afetin farkına varılması, alınacak önlemler, KBRN gibi bir çok konularda bilgilendirilmelerinin sağlanması ve bireylerin bilinçlendirilmesi amacıyla  (EK-3) de belirlenen program dahilinde eğitimleri yürütülür.

 1. Halk Bilgilendirme eğitimleri

Vatandaşlarımızın savaşta ve afetlerde nelerle karşılaşabileceği, davranış şekillerinin nasıl olacağı, korunma yolları, afetler ve afetin farkına varılması, alınacak önlemler, KBRN gibi bir çok konularda bilgilendirilmelerinin sağlanması ve bireylerin bilinçlendirilmesi amacıyla  (EK-4) de belirlenen program dahilinde eğitimleri yürütülür.

 1. Okul eğitimleri

Her eğitim kademesinde eğitim ve öğrenim gören öğrencilerimiz bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, afete karşı duyarlılıklarının artırılması ve öğretilenlerin uygulanabilmesi amacıyla ayrı ayrı konularda eğitim programı yapılır.

 1. Afet farkındalık eğitimleri.

Söz konusu eğitim Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının eğitimcilere vermiş olduğu eğitim konuları ve Başkanlıkça bu yönde hazırlanan slaytlar esas alınır ve kullanılır. Eğitimde verilecek olan konular ve materyaller belli olup , eğitimcilerde mevcuttur. Eksik materyaller Eğitim uzmanından karşılanacaktır.

6/10

 

 1. Gönüllü eğitimleri

Gönüllülerin afet ve acil durumlarda görev yapacakları grup, ve ekiplerle bireysel çalışmaları göz önüne alınarak görev konusuna giden Şube Müdürü veya Mühendislerle Eğitim Uzmanı tarafından programlanır. Program örneği (EK-5) verilmiştir..

 1. Söyleşi ve konferanslar.

Konferans ve söyleşilerde  herhangi bir eğitim programı yapılmaz ve bir programa bağlı olarak yürütülmez. Eğitimcinin istemesi halinde  bütün materyaller Eğitim Uzmanınca karşılanmalıdır.

Eğitim programları Eğitim uzmanı tarafından yapılarak İl Afet ve Acil Durum Müdürünün onayına sunulur. Eğitim ile ilgili her türlü, program, onay, görevlendirme, sekretarya, dağıtım, çoğaltım, sonuç raporu hazırlanması, eğitim dosyasının hazırlanması, kurs katılım belgelerinin hazırlanması v.b. gibi eğitimi ilgilendiren konular eğitim uzmanının görevleridir.

 

 1. -                EĞİTİM GÖREVLİLİLERİNİN SEÇİMİ:

“İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel müdürlüğünce Düzenlenen Hizmet içi Eğitim, Kurs ve Seminerler İle Benzeri Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri Ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”nda belirtilen süreler esas alınarak hazırlanır..

Bütün eğitimlerde bir eğitim yöneticisi, bir eğitmen ve bir eğitmen yardımcısı bulunur. Eğitim yöneticisi ayrı bir personel olacağı gibi eğitimcilerde aynı zamanda eğitim yöneticisi olarak görevlendirilebilir. Eğitim yöneticisi, eğitmen ve eğitmen yardımcısı görevlendirilmesi Eğitim Uzmanlığının bağlı bulunduğu Şube Müdürünün teklifi ve İl Müdürünün onayı ile gerçekleştirilir. Bütün bu işlemlerin sekretaryası  Eğitim  Uzmanı tarafından yürütülür.

Eğitimde görevlendirilecek olan personeller seçilirken aşağıdaki kıstaslar göz önüne alınır.

 1. İl Sivil Savunma Teşkilleri Servis, Hizmet Grubu ve Ekiplerinin eğitimlerinde Mülga Sivil Savunma Kolejinde Sivil Savunma Eğitimi görmüş personeller görevlendirilebilir.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektör kuruluşlarının Sivil Savunma Teşkillerinin eğitimlerinde Mülga Sivil Savunma Kolejinde Sivil Savunma Eğitimi görmüş personeller görevlendirilebilir.
 3. Sivil Savunma Teşkillerinin ve gönüllülerin  Arama-kurtarma servis , hizmet grubu ve ekip eğitimlerinde Mülga Sivil Savunma Kolejinde Arama ve kurtarma Eğitimi görmüş personeller görevlendirilebilir.
 4. Sivil savunma Teşkillerinin İlk yardım ile ilgili eğitimlerde İlk Yardımcı sertifikası bulunan, Mülga Sivil Savunma Kolejinde İlkyardım Eğitimi görmüş personeller görevlendirilebilir.
 5. AHADES Kapsamında Afet bilincinin artırılması ve afet farkındalık eğitimlerinde, geçerli Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (Afadem) eğitmenlik sertifikasına sahip personeller görevlendirilebilir.
 6. KBRN Eğitimlerinde Mülga Sivil Savunma Kolejinde yada Afadem’ de  KBRN Eğitimi görmüş personeller görevlendirilebilir.
 7. Afet ve Acil Durum Yönetimi, Afet ve Acil Durum çalışmaları ile ilgili konularda İl Müdürü veya Şube Müdürleri görevlendirilebilir.
 8. Yangın önleme ve söndürme eğitimlerinde İl Müdürü, AADYM Şube Müdürü ile Eğitim Uzmanı görevlendirilebilir.

 

7/10

 

 1. Her türlü afetlerin tanıtılması, afet özellikleri Deprem, sel, Heyelan, Su taşkını ve baskını, Kaya düşmesi, Çığ v.b. konularda Afet İşleri Şube Müdürü, Jeoloji Mühendisleri, Mimar,  İnşaat Mühendisi  ve  İnşaat Teknikeri görevlendirilir.
 2. Koruyucu güvenlik ve sığınıklarla ilgili eğitimlerde İl Müdürü ile AADYM Şube Müdürü görevlendirilebilir.
 3. Bina çeşitleri, yapı özellikleri, sınıflandırılması, sistemleri ile ilgili eğitimlerde İnşaat Mühendisi, Mimar ve İnşaat Teknikeri görevlendirilebilir.
 4. Sivil Savunma tanıtım, sivil savunma ile ilgili bilgilendirme eğitimlerine Mülga Sivil Savunma Kolejinde Sivil Savunma Eğitimi görmüş personeller görevlendirilebilir.
 5. Eğitimi tamamlanan kurum, kuruluş yada özel sektörde verilen eğitimin hedefleri karşılayıp karşılamadığı hakkında anket doldurulması sağlanacak ve verilen eğitimleri, konuları, materyalleri, eğitmenlerin yeterliliği ve sorunlar konularını içeren soruların cevaplandırılarak geri bildiriminin alınması sağlanacaktır. Anket İl Müdürü, ilgili Şube Müdürleri ve Eğitim Uzmanı tarafında ortak olarak hazırlanacak ve değerlendirmesi yine aynı komisyon tarafından yapılacaktır.
 1. -              KURS KATILIM BELGELERİ:

Hazırlanan ve Valilik Makamınca onaylanan en az 10 saatlik eğitim programına katılan katılımcılara  Kurs katılım belgesi tanzim edilerek verilir. Kurs katılım belgesinin üzerinde AFAD ve Aksaray Valiliğinin amblemleri bulunur. Kurs katılım belgeleri renkli olarak kuşe kartona İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce basılır ve Eğitim Uzmanına teslim edilir.

      Kurs katılım belgesi Eğitim yöneticisi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü tarafından imzalanır ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü mührü ile mühürlenerek katılımcılara teslim edilmesi için kurumuna üst yazı ile bildirilir.

 

      Kurs katılım belgeleri kurs katılım belgesi kayıt defterine işlenerek her birine sayı verilir. Kurs katılım Belgelerinden ücret talep edilmez. Kurs katılım Belgesi Örneği (EK-6) dadır.

 

EĞİTİMDE KULLANILACAK OLAN MATERYALLER:

 1. Tanzim edilen ve onaylanan eğitim programları uygulanırken konuların göze ve kulağa hitap edilmesine, örnekleme yapılmasına, öğretmence etkin bin anlatım şekli geliştirmesine ve uygulamasına özen gösterilir.
 2. Eğitimlerde mutlak suretle iyi ve tekniğine uygun hazırlanmış bir slaytlar kullanılır.
 3. Eğitimlerde mutlaka bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılmalıdır.
 4. Eğitimin konusuna göre görsel özellikli harita, Resim, Film, animasyon, çizgi film, örnekleme nitelikli görüntüler, uygulama görüntüleri, v.b. gibi materyaller kullanılmalıdır.
 5. Eğitimin konusuna göre konunun daha iyi anlaşılabilmesi için deney aparatları, modellemeler, konu ile ilgili malzemeler, teçhizatlar ve makineler, V.b. malzemelerde kullanılmalıdır.
 6. Eğitimler verilirken veya slaytlar hazırlanırken  eğitim alanlara verilen bilginin kaynağı ve  hukuki dayanağı mutlaka söylenmeli ve yazılmalıdır.
 7. Eğitimde kullanılacak olan bütün materyaller, özellikle slaytlar ve diğerleri konusuna göre, İl Afet ve Acil Durum müdürlüğünde görevli Şube Müdürü, mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen, Memur V.B. personellerin katkıları da alınarak Eğitim Uzmanı tarafından hazırlanır ve ilgili eğitimcilere dağıtımı yapılır.

8/10

 

 1. -             PERSONEL GİDERLERİ:

1.Ders Ücreti ve Ek Çalışma karşılıkları:

AFAD Başkanlıkça ek ders ücretleri ödeneceği bildirilenler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Eğitimle İlgili Şube Müdürünün teklifi ve İl Müdürünün onayı ile Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ders ücreti tespiti dikkate alınarak tespit edilir.

      AFAD Başkanlıkça ek ders ücretleri ödeneceği bildirilen Sivil Savunma Teşkilleri ile Gönüllü eğitimleri, halk eğitimleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çalışanlarına verilen eğitimler karşılığı tahakkuk edecek eğitim ücretleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ilgili harcama kaleminden karşılanarak eğitimcilere ödenir.

      Diğer kamu ve Özel Sektör kuruluşları ile fabrikalara. Otel, motel, pansiyon, yurt ve diğer kuruluşların personellerine verilecek olan eğitin sonucunda tahakkuk edecek olan eğitim ücretleri eğitim alan personellerin bağlı bulunduğu kurumlarca ödenir. Ödeme tanzim edilecek Eğitim ücreti bildirim tablosuna işlenerek kuruma üst yazı ile bildirilir. (EK-7) de verilmiştir.

      Eğitim ücretlere eğitim yöneticisi, eğitimci ve eğitimci yardımcının şahsi banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenir.

2.Yolluklar:

      Eğitim amaçlı tahakkuk edecek olan her türlü yolluk giderleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yıl içindeki ilgili harcama kaleminden karşılanır.

 

3.Diğer Giderler:

      İl Sivil Savunma Teşkillerinde görevlendirilen personellerin eğitimleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri eğitimleri ve Gönüllü personellerin eğitimlerinin diğer öngörülemeyen giderleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce karşılanır.

Eğitim ile ilgili diğer öngörülemeyen giderler eğitim verilen personellerin bağlı bulunduğu kurumlarca karşılanır.

 

 1. -                TATBİKATLAR:

Yapılacak olan tatbikatların senaryolarının hazırlanması, dosyalarının hazırlanması ve sekreterya işlerinin yürütülmesinden  sivil Savunma Uzmanı sorumlu olacaktır.

Eğitim sonrası verilen eğitimin pekiştirilmesi ve  eğitim alan personellerin deneyimlerinin artırılması amacıyla tatbikatlar yapılır. Söz konusu tatbikatlar:

 1. Planlı Afet ve Acil Durum tatbikatları.
 2. Sivil Savunma Tatbikatları
 3. Eğitim sonrası kurumlarda sivil savunma teşkilleri müşterek tatbikatlar.
 4. Lokal tatbikatlar.
 5. Plan tatbikatları.
 6. İkaz ve Alarm tatbikatları
 7. Özel tatbikatlar. ( Her ekibin imkan ve kabiliyetini artırmak amacıyla yapılacak branş tatbikatlardır)
 1. -             EĞİTİM VE TATBİKAT RAPORU VE DOSYASININ HAZIRLANMASI:

Söz konusu Eğitim Genelgesinin yayımlanmasından itibaren talep edilecek eğitimler ile planlanacak olan eğitimlerde bu genelgede açıklanan esaslar dikkate alınarak her yıl başında Eğitim uzmanı tarafından eğitim ve yapılacak olan tatbikatlarla ilgili bir dosyayı hazırlayarak  Sorumluluğu altında bulunan şube Müdürüne teslim eder.

İlgili Şube Müdürü dosyayı inceleyerek gerekli düzeltmeleri yapar ve en geç OCAK ayı sonuna kadar İl Afet ve Acil Durum Müdürüne dosyayı sunar.

9/10

 

 1. -          DENETİM:

Planlanan eğitimlerin planlı bir şekilde ve söz konusu genelgeye uygun olarak yürütüldüğünün denetimini İl Afet ve Acil durum Müdürü ile Eğitimlerden sorumlu Şube Müdürü müşterek olarak yapar.

 

 1. -        EĞİTİM SONUÇ RAPORU:

Eğitimlerin ve tatbikatların sonuçlanmasına müteakip en geç 10 gün içerisinde  Ek-8 de verilen Form-5 ve Form-6 ya uygun bir şekilde Eğitim ve tatbikat Sonuç raporu ile eğitime ait sayısal sonuçlar tanzim edilerek ilgili kuruma gönderilir.

 

 1. -             ÖNERİLER:

Eğitimlerle ilgili her türlü öneriler, sorunlar ve çözüm yolları, teklifler her personel tarafından veya kurumlarca her yıl EKİM ayına kadar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne yazılı olarak iletilir. Söz konusu talepler İl Afet ve Acil Durum Müdürünün başkanlığında İlgili Şube Müdürü ve Eğitim Uzmanın üyeliklerinde  değerlendirilir.

 

 1. -                YÜRÜRLÜLÜK:

Hazırlanan eğitimle ilgili Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün eğitim esaslarını oluşturur.

 

 

                         İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

 

 

 

Uygun Görüşle Arz Ederim.

      …/08/2014

 

      Kubilay ANT

    Vali Yardımcısı

 

O L U R.

…/08/2014

 

Şeref ATAKLI

Vali.

 

 

EKLER:

1-Sivil Savunma Teşkilleri Eğitim Konu Programı

2.Kurum ve Kuruluşlar Sivil Savunma Teşkilleri

 Eğitim Konu Programı

3.Kurum ve Kuruluşlar Bilgilendirme  Eğitim Konu Programı

4.Halk  Bilgilendirme Eğitim Konu Programı

5.Eğitim Programı Örneği

6.Kurs Katılım Belgesi Örneği

7.Ücret Bildirim Cetveli Örneği

8.Eğitim Sonuç Raporu Örneği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/10