İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Aksaray Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 

Personel Görev Talimatı

 

Sayı:58873073-010-07/                                                       

                                                    …/04/2018

Konu: Görev ve İş Bölümü Talimatı

 

 

AKSARAY İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE

AİT GÖREV VE İŞ BÖLÜMÜNÜ GÖSTERİR TALİMAT

 

İş bu talimat; 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri göz önüne alınarak düzenlenmiştir.

 

ORTAK HÜKÜMLER:

 

1-İl Afet ve Acil Durum Müdürü tarafından düzenlenen görev ve iş bölümü talimatı, Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmesi amacıyla düzenlenmiş olup, personel görev, iş bölümü ve yardımlaşma esaslarına göre kendilerine verilen görevleri yapmaktan  İlin Valisine ve İl Müdürüne karşı sorumludurlar.

2-Memurlardan birinin izinli, raporlu veya görevli olması halinde iş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesi için memurlar arasında iş birliği ve karşılıklı yardımlaşma esastır.

3-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin yürütülmesi sırasında Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 24 Mart 2005 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-3802 sayılı Standart Dosya Planı ile yürürlüğe giren ve 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli kılınan standart dosya planı dosyalama sistemi olarak kullanılacaktır.

4-Personel kadro ve pozisyonları gereği 5902 Sayılı Kanun, diğer Kanunlar, Yönetmelik ve Genelgeler ile verilen görevlerle birlikte, talimat ve ek olarak verilmiş olan görevleri de yerine getirmek, iş ve işlemlerini yürütmek, sonuçlandırmak, bu kapsamda kendini yetiştirmektir.

5-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan 68 HD 871, 68 DY 190, 68 AK 237, 68 AK 591, 68 BE 237 ,  68 BF 037, 68 BE 237, 68 BE 942 ve 68 BR 442 plakalı araçlar ile  henüz tescili yapılmayan ISUZU kamyonet vinç aracının İl içerisinde veya il dışında meydana gelen olaylara müdahale ve diğer olağanüstü durumlarda İl Müdürlüğünde görevli Arama Kurtarma Teknisyenleri, şoförler ve yeterli ehliyeti bulunmak kaydıyla yetkili kılınan personellerce kullanılacaktır.

 Envanterimize süreci içerisinde dahil olan araçların sorumluları  İl Müdürü tarafından yazılı olarak belirlenecektir.

6- Müdürlüğümüz dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen makine ve teçhizat kullanım istekleri İl Müdürünün bilgisi ve onayını almak suretiyle ilgili birim sorumlusu tarafından koordine edilerek personel görevlendirilecektir. Makine ve teçhizat Müdürlüğümüz dışında hiç kimseye kullandırılmayacaktır. Makine ve teçhizatın başka kişilere kullandırılması halinde doğacak zarardan dolayı kullanıma izin veren personel sorumlu olacaktır.

7- Makine ve teçhizatın bakım ve onarımının yaptırılmadan önce bütçe durumu kontrol edilmek üzere ilgili birim tarafından İl Müdürü ve Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanacaktır.

8- Tüm kurum personelinin il içi personel görev onayları görevli bulundukları Şube Müdürlüklerince uygun görülmesi halinde  İl Afet ve Acil Durum Müdürünün onayı, yurtiçi personel görev onayları ise İl Müdürünün uygun görmesi halinde Vali Yardımcısının onayını müteakip gerçekleşir ve  görev onaylarının bir örneğini Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğüne göndereceklerdir.

9-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş ve işlemleri İl Müdürünün koordinesinde ve denetiminde ; Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü, İyileştirme  Şube Müdürlüğü , Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğü olmak üzere 4 (Dört) Şube Müdürlüğünce yürütülecektir.

10- Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin yürütülmesinden Şube Müdürü Vekili Melek Ogün YİĞİT,  Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin yürütülmesinden Şube Müdür Vekili Nurten ÇIRAY, Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü ile İyileştirme  Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin yürütülmesinden Erkan YILDIRIM sorumlu olacaktır.

11. Şube  Müdürlerinin izinli, raporlu veya görev izinli olması durumunda İyileştirme Şube Müdürlüğüne Yönetim hizmetleri Şube Müdürü, Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğüne Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü,

       Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğüne Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü,

       AADYM Şube Müdürlüğüne Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü,

       İki şube müdürünün izinli, raporlu veya görev izinli olması durumunda ise görevde bulunan şube müdürü diğer şube müdürlüklerine vekalet eder.

      Şube Müdürlüklerinde görev yapan personellerin (Teknik personeller hariç) izinli, raporlu veya görev izinli olması durumunda iş ve işlemlerin aksamaması için bir başka memur şube Müdürünce vekaleten görevlendirilir ve personelin bilgisi İl Müdürüne ayrıca bilgi verilir.

      İl Müdürünün izinli, görev izinli veya raporlu olması durumunda İl Müdürü tarafından vekalet görevi tayin edilir ve Valilik Makamının onayı ile belirlenir.

12- Bu talimatta belirtilmeyen görevlerle ilgili Personel görev dağılımı görevli bulunduğu Şube Müdürlüklerince ayrıca yapılacaktır.

13.Elektronik ortamda yazışma sistemi (EBYS) her şube müdürlüğü yazışmalarını sistem üzerinden ilgili personelleri tarafından yapılacak ve sistem üzerinden rota takip edilerek yetkilileri tarafından kontrol edilecektir. Şubelerin şube içi veya dış kurumlara yazılan yazılarından Şube Müdürleri sorumludur.

14. Diğer kurum ve kuruluşlardan müdürlüğümüze gelen evrakların EBYS sistemine girilmesinden ve takibinden, AYRICA kep işlerinin takibinden Hizmetli Çapan ÇİÇEK  sorumlu olacaktır. Çapan ÇİÇEK” izinli, raporlu veya görev izinli olması durumunda görevi Yönetim Hizmetleri Şube Müdürünün belirleyeceği aynı şube içerisinden bir personel yürütecektir.

15- İhtiyaç duyulması halinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kanunla, afet ve acil durumlarda 24 saat esasına göre görev yapmak üzere kurulduğundan, bütün personel ihtiyacının fazla olduğu afetler, acil durumlar ve olağanüstü hallerde mesai saatleri içerisinde veya haricinde, tüm personel çağrı beklemeden derhal olaya müdahale edecek şekilde dairede hazır bulunacak ve gereken tüm tedbirleri alacaktır. Afet ve Acil Durumlarda İl Müdürü tarafından bütün personellere ihtiyaç doğrultusunda görev verilecektir.

16- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait 68 AK 237 , 68 HD 871 , 68 BE 942 68 BR 442, 68 BF 037 ve  68 BE 237 plakalı araçlar Arama Kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere arama kurtarma araçları olarak kullanılacaktır. Arama Kurtarma araçları ilgili birim yetkilisine zimmet fişi düzenlenmek suretiyle teslim edilecek, birim yetkilisi belirleyeceği Arama Kurtarma Teknisyenlerinden bir asıl, bir yedek olmak üzere iki personele araçları zimmet yaparak araçların her an göreve hazır bulundurulmasını sağlayacaktır.  68 DY 190 plakalı araç,  Şeref YILDIRIM  ile birlikte Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak ve diğer şubelerin evrak, personel işleri, malzeme nakilleri ve alımları v.b. gibi   iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere görevlendirilecektir. 68 AK 591 plakalı araç Şoför Şeref YILDIRIM yönetiminde, il Müdürlüğünde hizmet aracı olarak , 68 HZ 406 plakalı araç Planlama ve zarar azaltma ve iyileştirme Şube Müdürlüklerinin  arazi keşif ve kontrol işlerinde ulaşımı sağlamak üzere kullanılacaktır.

Afet ve Acil durumlarda araç ihtiyacı olması  halinde diğer araçlarda arama-kurtarma araçlarına dönüştürülerek alanda kullanıma hazır hale getirilecektir. Söz konusu araçlarda yetkili kılınan personellerde şoför olarak görev yapacaktır.

17- Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine tahsis edilen Pınar Mahallesi 82. Cadde No:1 adresindeki hizmet binasının bina amiri ve bina sorumlusu Şube Müdürü Vekili  Melek Ogün YİGİT  olacaktır. Bina amiri binaya ait planların yapılmasından sorumlu olacaktır.

18- Sanayi mahallesi  Valilik EK-3 hizmet binası ile AADYM şube müdürlüğünün binasının yangın güvenlik Amirliği görevini Eğitim Uzmanı Servet OK tarafından yürütülecektir. Yangın güvenliği ile ilgili bütün araç, gereç, tüp ve sistemlerin kontrolü ve bakımı  yangın güvenlik amiri tarafından yürütülecektir.

19-Müdürlüğümüz personelin Şubelere göre dağılımı Ek-2 çizelgedeki gibi olacaktır.

20- Müdürlüğümüzde Çözümleyici kadrosunda görev yapan Mustafa ALIÇ, İl Müdürlüğünün telekomünikasyon işlemleri, Web sayfası işlemleri, bağlı tüm Şubelerin bilgi işlem işlerini ve tüm şubelerin bilgisayar alımı, kurulumu ve arıza ve bakım işlerinden sorumlu olacak, Çözümleyicinin bilgisi olmadan hiçbir şube arızalanan bilgisayar, yazıcı vb. malzemeyi yetkili servise göndermeyecek ve servis istemeyecektir.

Çözümleyici Mustafa ALIÇ” ın izinli, görevli veya raporlu olması durumunda söz konusu görevler santral memuru Sinan KARACA tarafından yürütülecektir. Arama-kurtarma ve müdahale ile  eğitimlerle ilgili haberlerin Aksaray.afad.gov.tr internet sitesine kaydı ve oluşturulmasından santral memuru Sinan KARACA sorumludur.

21- Müdürlüğümüzde Çözümleyici Mustafa ALIÇ’ başkanlığında ihale bürosu kurulacak, kurulacak olan büro ihale işlerinin sekretaryalığını yapacak, ihale “EKAP” giriş ve takip sekretaryalığının iş ve işlemleri Mustafa ALIÇ’ ın kontrolünde Muhasebeci Gül KARACAN, Şef Vekili Ramazan GÜRSOY , İnşaat teknikeri İlhan KONUKSEVER ve satın alma Memuru ramazan KÖROĞLU tarafından yürütülecektir. İhale birimi ihale konusu işi yürüten Şube Müdürlükleriyle koordine içerisinde çalışacaktır. Yapım işi ihalelerinde İyileştirme Şube Müdürünün görevlendireceği kurum içi veya dışı bir inşaat mühendisi veya teknikeri, Arama-kurtarma malzemeleri alım işinde ise AADYM şube müdürünün görevlendireceği bir arama-kurtarma teknisyeni  İhale bürosunda geçici olarak görev yapar  ve EKAP girişlerinde ihale bürosu personellerine teknik danışmanlık hizmeti verecektir.

22. Doğrudan temin veya açık ihale usulü ile yapılacak olan bütün alımların (EKAP giriş ve takibi süreci hariç) sekreteryası Yönetim Şube,  teknik şartname ve yaklaşık maliyetler alımı yapan Şube Müdürlüğünce yürütülecektir. Bu talimatın yayımından itibaren şube müdürlükleri sekreterya işlemlerini yürütecek olan personellerini belirleyerek 7 (Yedi) gün içerisinde İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

23. Bütün mal ve hizmet alımlarında mal ve hizmetin alındığı şube müdürü alımlar ile ilgili bütün aşamalardan sorumlu olacaktır. Süreç ilgili şube müdürü tarafından yürütülür. Alımlarla ilgili şartnameler ilgili şube müdürünün yönetiminde ve koordinesinde görevlendirilen personellerce hazırlanır. Arama-kurtarma malzemelerinin alım şartnamelerinin hazırlanmasında Arama-Kurtarma personellerinin branşları dikkate alınarak görevlendirilir.

24. AADYM şube müdürlüğü Bilgi yönetimi, İzleme ve Değerlendirme Hizmet Grubu,  Kaynak yönetimi hizmet grubu, Arama-Kurtarma Hizmet Grubu, KBRN Hizmet Grubu, İyileştirme Şube Müdürlüğü Barınma Hizmet Grubu, Hizmet Grupları lolistiği hizmet Grubu, Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü ise Muhasebe, bütçe ve mali raporlama hizmet gurubu ile satın alma ve kiralama hizmet Grubu operasyon planlarının hazırlanmasından, güncellenmesinden, dağıtımından, yönetiminden ve AYDES sistemini girişlerinin yapılmasından sorumlu olacaktır. Her Şube Müdürü Hizmet gruplarından sorumlu olacak bir asil ve bir yedek personel belirleyecektir. Belirlenen personeller İl Müdürlüğüne bildirilecektir. Belirleme yapılırken AYDES yönetici şifresi olanlara öncelik verilecektir.

25. Ayrıca; TAMP-Aksaray (Afet Müdahale Planı) nın hazırlanmasından bütün şube müdürleri sorumlu olacaktır. Aksaray Afet Müdahale Planının hazırlanması ve güncellenmesi ile ilgili yönetim Hizmetleri Şube Müdürünün koordinasyonunda diğer şube Müdürleri  görev alacaktır. Afet Müdahale Planının hazırlık ve güncelleme aşamalarında ve takibinde sekreterya iş ve işlemleri Enformasyon memuru Huriye Çiftçi görev alacaktır.

Müdürlüğümüzün sorumluluğu dışında kalan 18 Hizmet gurubu planlarının takibinden Enformasyon Memuru Huriye ÇİFTÇİ  ile Santral Memuru Sinan KARACA sorumlu olacaktır.

Hizmet gruplarından sorumlu olan ve görevi üstlenen personeller her 3 (üç) ayda bir sorumlu oldukları planlarla ilgili Şube Müdürlüklerine ve Şube Müdürlüklerince de İl Müdürlüğüne rapor sunacaklardır. Ayrıca Afet Müdahale planı ve AYDES (Afet Yönetimi Karar Destek sistemi) ile ilgili görevlendirmeler hazırlanacak .bir talimatla belirlenecektir.

26. İlimizde meydana gelebilecek olan lokal afetlerde veya acil durumlarda afetin anında yönetilebilmesi amacıyla bilgi yönetimi, İzleme ve Değerlendirme hizmet gurubunun afet yönetimini üstlenmesine kadarki aşamada bir şube müdürünün sorumluluğunda, kurum personelleri görevlendirilecektir. Söz konusu oluşturulacak afet yönetimi çekirdek personelleri ekipleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Yönergesinde belirlenecektir.

27. Afet ve Acil yardım ödeneklerinin talep edilmesi, kararlarının alınması, harcanması ile ilgili iş ve işlemler ile yıl sonu raporlarının hazırlanması, Ambar işleri ,  taşınır mal ile ilgili her türlü  iş ve işlemler,  Suriyeli vatandaşların ilaç giderlerinin ödenmesi, ödeneklerinin talep edilmesi ve eczanelere aktarılması ile AFAD deponun kontrolü, denetlenmesi ,  iş ve işlemlerinin yürütülmesinden V.H.K. İşletmeni Gökhan GÜNİNDİ sorumlu olacaktır. Gökhan GÜNİNDİ” nin izinli, raporlu veya görev izinli olması durumunda AFAD deposu ile ilgili iş ve hizmetler Enformasyon Memuru Özcan ÖZKAN,  diğer hizmetler ise Muhasebeci Gül KARACAN tarafından yürütülecektir.

28. Avrupa birliği bağlantılı bütün projelerle ilgili her türlü iş ve işlemleri ile aşamaları  İl Müdürünün sorumluluğunda Arama-Kurtarma teknisyenleri Sedat BİLGİÇ ile Yücel TÜRK tarafından yürütülecektir. Ahi kalkınma Ajansı, veya diğer kurum ve kuruluşlara hazırlanacak olan bütün projelerin hazırlanması, süresi içerisinde tamamlanarak ulaştırılması, sistemi girilmesi ve her türlü iş ve işlemlerinin yürütülmesi İl Müdürünün sorumluluğunda Şef Vekili Ramazan GÜRSOY,   Çözümleyici Mustafa ALIÇ  ve muhasebe Memuru Gül KARACAN  tarafından   takip edilecektir.

29. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğünün planlaması ile gerçekleştirilen Afet farkındalık , basit arama-kurtarma, yangın önleme ve söndürme, bina tahliyesi, KBRN, İlk yardım gibi bilgilendirme, bilinçlendirme ve tatbikatlara  yönelik bütün eğitimlerde eğitimlerle ilgili sertifikalar dikkate alınarak bütün personellere görev verilecektir.

30. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde görev yapan her personel görev ve sorumluluk çerçevesinde eksik, aksayan, ihtiyaç, öneri vb. gibi durumları bağlı bulunduğu Şube Müdürüne, ilgili şube müdürü de İl Müdürüne sözlü,  gerektiğinde yazılı olarak bildirecektir.

31. Afet ve Acil durum Yönetimi Müdahale hizmetlerinde görevli Arama-Kurtarma teknisyenleri her Çarşamba günü eğitim alanında planlı eğitim uygulaması yapacaktır.

32. Ayrıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün iş ve hizmetlerinin yürütülmesinde kurum personellerine ek görev verilecektir. (Ek Görevlerle ilgili liste Ek-1 de’ dir)

 

5902 Sayılı AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNLA BELİRLENEN İL MÜDÜRLÜĞÜ VE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV TANIMLARI

 İl Afet ve Acil Durum Müdürünün görevleri şunlardır:

a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak

b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahallî idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak

c) İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi sağlamak

ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek

d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak

e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek

f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek

g) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek

ğ) Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak

h) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasını yapmak

ı) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak

i) Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporları hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak

j) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak

k) İl Özel İdaresince ayrılacak olan bütçenin nasıl harcanacağı ile ilgili diğer şubeleri bilgilendirmek kurum içi muhasebe işlemlerini takip etmek.

l) İl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iş ve işlemler dolayısıyla açılmış ve açılacak davaların takibini yapmak ve  Valilik Makamı adına  yürütmek.

m) Başkanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak

 

A-  Planlama ve Zarar Azaltma Şubesinin görevleri şunlardır:

Planlama ve Zarar Azaltmaya ilişkin görevleri şunlardır

 1. İl düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma planlarını yapmak veya yaptırmak.
 2. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan 8 hizmet gurubu planının güncel bulundurulmasını diğer Şube Müdürlükleri ile koordine sağlayarak sağlamak.

          b) Muhtemel afet ve acil durum bölgelerini tespit etmek ve önleyici tedbirleri ilan etmek, Afete Maruz Bölgelerin sınırlarını tespit ederek AMB  Kapsam içerisine alınması için gerekli teklifi yapmak veya AMB kapsam dışına çıkartılması için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

          c) Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan, proje ve imar esaslarını belirlemek.

          ç) Ayni, nakdi ve insani yardım esaslarını belirlemek.

          d) Afet ve acil durumlar hakkında halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak.

          e) İl içi ve İl dışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplamak ve değerlendirmek.

          g) Afet ve Acil Durum Eğitimi  iş ve işlemlerini yürütmek.

          ğ) Afet ve acil durumlara ilişkin;

          h) Yönetim stratejilerini belirlemek.

          ı) Kamu yatırımları ile personel ihtiyacı konusunda ilgili kurumlara öneride bulunmak. 

          i) Eğitim faaliyetleri ve tatbikatları yapmak veya yaptırmak.

          j) Sigorta hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

          k) Hizmet standartlarını ve akreditasyon esaslarını belirlemek ve denetlemek.

         l) İl Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmak.

 

Depreme ilişkin görevleri şunlardır:

 

          a) Depreme hazırlık, müdahale, deprem riski yönetimi ile buna bağlı olarak proje geliştirmek ve geliştirilen projeleri uygulamak.

          b) Depremde zarara uğraması muhtemel yerler ile zarara uğramış yerlerin imar, plan ve proje işlemlerinin yürütülmesi,

          c) Depreme hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında kullanılabilecek kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakların tespiti ve etkin kullanımı,

          ç) Depremler hakkında halkın bilgilendirilmesi diğer birimlerine danışmanlık yapmak.

          d) İl Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmak.

             

Diğer görevler

 1. Hak sahipliği ve yer seçimi  ile ilgili iş ve işlemleri yapmak
 2.  İl Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmak.

 

B- İyileştirme  Şubesinin görevleri şunlardır:

          a) Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlayıcı tedbirleri almak.

          b) Afet ve acil durum bölgelerinde geçici yerleşmeyi sağlamak, zarara uğramış kişilerin tedavi, iaşe, ibate, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerini yürütmek.

          c) Afete uğramış yerlerin imar, plan, proje işlemleri ile bu alandaki hukuki işlemlerin yürütülmesinde kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, yapılan işlemleri denetlemek.

          ç) Acil yardımları yapmak ve kabul etmek.

          d) Afetten etkilenen bölgelerde, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde afet sonrası yeniden yapılanma ve iyileştirme planlarını hazırlamak, hazırlanan planları onaya sunmak, onaylanan planların uygulanmasını koordine etmek, uygulamaya ilişkin ilerleme raporlarını hazırlamak.

            e)Hasar tespiti hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri Hasar Tespit Yerel Düzey Hizmet Grubuna yaptırmak ve  koordine etmek,

f)Geçici yerleşme ve barınma hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak

g)Daimi iskan hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

h)Barınma ve Hizmet Gruplarının lojistiği Hizmet Grubu planını hazırlamak, yürütmek, uygulamak ve AYDES sitemine girilmesini sağlamak.

ı. Afetlerde ve Acil Durumlarda İlimizde bulunan AFAD deposunun yönetimini yapmak, İlimizdeki afet bölgelerine ve diğer illere yapılacak olan malzeme sevkiyatı ile ilgili kontrol ve koordine etmek.

i.  İl Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmak.

C- Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şubesinin görevleri şunlardır:

 Müdahaleye ilişkin görevleri şunlardır:

          a) Afet ve acil durum esnasında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakları değerlendirerek afet veya acil durumun etkilerini gidermeye yönelik müdahale çalışmalarını yürütmek.

          b) Afet ve acil durum yönetimi merkezini idare etmek.

          c) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

          ç) Gönüllü itfaiye ile arama ve kurtarma hizmetlerini düzenlemek ve teşvik etmek.

          d) Koruyucu ve kurtarıcı faaliyetleri planlamak ve yürütmek.

          e)Afet ve Acil Durum Merkezi Yönergesini hazırlamak, güncellemek ve uygulamak.

          f)İlçelerce ve Kurumlarca Afet ve Acil Yönetim Merkezi Yönergesi ve İrtibat Bürosu Talimatını hazırlatmak ve koordine etmek.

          g)Bilgi Yönetimi Değerlendirme ve İzleme Yerel Düzey Hizmet Grubu planını hazırlamak, güncellemek ve uygulamak, AYDES sistemine girilmesini sağlamak.

         h)  İl Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmak.

 

 

         

 Sivil Savunmaya ilişkin görevleri şunlardır:

 

          a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda sivil savunma hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek.

          b) Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

          c) Seferberlik ve savaş hazırlıklarında ihtiyaç duyulacak sivil kaynakları tespit etmek.

          ç) Sivil savunma gayretlerinin halk tarafından desteklenmesi ve halkın moralinin korunmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

          d) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin meydana getireceği tehlikelere karşı alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları tespit etmek ve bunlarla ilgili bakanlık, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak

          e)KBRN ve Arama Kurtarma Hizmet Grubunun planını hazırlamak, güncellemek, uygulamak ve AYDES sistemin girişini yapmak.

          f)İl ve İlçe Sivil Savunma Planlarını hazırlamak, güncellemek ve uygulamak.

          e)Kaynak Yönetimi Hizmet Grubunun planını hazırlamak, güncellemek, uygulamak ve AYDES sistemine erişimini yapmak.

          d)  İl Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmak.

 

          Ayrıca ; Müdahale hizmetlerinin hızlı, zamanında, etkin bir şekilde yürütülmesi, müdahale hizmetlerinde kullanılan araç, gereç ve teçhizatlarının devamlı surette hazır olması, kullanılabilir bulunması ve malzemelerin korunması, bakımlarının tam ve zamanında yapılması amacıyla; Arama-kurtarma teknisyenlerine görev, yetki ve sorumluluklar verilmiştir.

 

        İsmail  Fehmi  FİDAN – Arama ve Kurtarma Teknisyeni

 1. Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinde  bulunan SSP-Codan Telsiz Sisteminin ve uydu telefonunun her an faal bulunmasını sağlamak, arızasını takip etmek, çalışmadığı durumlarda şube müdürüne bilgi vermek.
 2. Batarya ile çalışan Bütün Arama Kurtarma malzemelerinin bataryalarının ve şarj edilmesi gereken her türlü malzemenin devamlı surette şarj edilmesi, dolu olarak yedeklenmesi ve her an çalışır durumda bulunmasını sağlamak.
 3. Arama Kurtarma Malzemeleri için ihtiyaç duyulan yedek benzin ve yağ gibi ihtiyaçların karşılanması için gerekli işlemleri takip etmek ve yedek benzin bidonların devamlı dolu olmasını sağlamak.
 4. AADYM ye bağlı jeneratörün yakıtının takibini yapmak devamlı halde çalışır bulunmasını sağlamak
 5. Mercedes marka 68 BE 237 plakalı arama kurtarma aracının lastik değişimini yapmak, servis takibi , yıllık araç muayenesini yaptırmak, Araç üzerinde bulunan malzeme ve teçhizatların bakımlarının yapılmasını ve devamlı suretle çalışır durumda bulunmasını sağlamak ve diğer  bütün iş ve işlemlerini takip etmek,
 6. Arama Kurtarma malzemelerinin her Cuma günü nöbetine denk gelmesi halinde bakımlarını yapmak ve Bakım Kontrol formlarına işlemek,
 7. Mevcut çadırların Sedat BİLGİÇ’in gözetiminde her 3 ayda bir güneşlenmesini sağlamak.
 8. Arama Kurtarma Teknisyeni Bekir YILDIRIM ’ın izinli olması durumunda Bekir YILDIRIM’a verilen işleri yapmak.
 9. Her Çarşamba günü planlı eğitimlere katılmak.

 

 

 

Bekir  YILDIRIM – Arama ve Kurtarma Teknisyeni

 

a) Kentsel arama kurtarma malzemelerinin bulunduğu deponun genel dizaynını yapmak,

    devamlı tertipli ve düzenli bulunmasını sağlamak

b) Su altı ve KBRN malzemelerinin bulunduğu depoların genel dizaynını yapmak ve devamlı

    surette tertipli ve düzenli bulunmasını sağlamak

c) Çadırların bulunduğu ve sel afetine yönelik bütün malzemelerin bulunduğu deponun genel

    dizaynını yapmak ve devamlı surette tertipli ve düzenli olmasını sağlamak ,

d) Deprem Dairesinin kurmuş olduğu 2 adet deprem sismograf istasyonlarının teknik takibini

    yapmak

e) 68 BR 442  plakalı arama kurtarma aracının lastik değişimlerini yapmak, servis takibini yapmak, yıllık muayenesini yaptırılması Araç üzerinde bulunan malzeme ve teçhizatların bakımlarının yapılmasını ve devamlı suretle çalışır durumda bulunmasını sağlamak ve diğer  bütün iş ve işlemlerini takip etmek,

f) Arama Kurtarma malzemelerinin her Cuma günü nöbetine denk gelmesi halinde

    bakımlarını yapmak ve Bakım Kontrol formlarına işlemek,

g) Sel afeti ile ilgili bütün teknik ve lojistik malzeme, teçhizat ve avadanlıklarının

        ihtiyaçlarının karşılanması ve malzeme takiplerini yapmak , malzemelerin devamlı

        suretle çalışır ve hazır halde bulundurulmasını sağlamak.

ğ)Mevcut çadırların Sedat BİLGİÇ’in gözetiminde her 3 ayda bir güneşlenmesini sağlamak.

 h) Arama Kurtarma Teknisyeni İ.Fehmi FİDAN ’ın izinli olması durumunda İ.Fehmi FİDAN

     verilen işleri yapmak

i)Her Çarşamba planlı eğitimlere katılmak.

 

            Erdal  MUTLU – Arama ve Kurtarma Teknisyeni

 1. Su altı ve üstü Arama-kurtarma ile ilgili bütün malzemelerinin bakımlarını yapmak veya yaptırmak,  tüplerinin dolu halde bulunması, malzeme devamlı kullanılabilir halde bulundurulmasını  sağlamak.
 2. Su altı ve üstü  ile ilgili görevlerde araçların yüklenmesi ve takibinin yapılması. Bu nedenle araçlara yükleme malzeme listelerini hazırlamak.
 3. Yıllık dalış programının her yıl hazırlanarak onaya sunulmasını sağlamak.
 4. Yeni alınacak olan sualtı ve su üstü aracının lastik değişimi, bakımı, servis takibinin tamamlanmasının sağlanması, muayenesinin yaptırılması ve benzeri iş ve işlemleri takip etmek.
 5.  68 BE 942  plakalı arama kurtarma aracının lastik değişimlerini yapmak, servis takibini yapmak, yıllık muayenesini yaptırılması Araç üzerinde bulunan malzeme ve teçhizatların bakımlarının yapılmasını ve devamlı suretle çalışır durumda bulunmasını sağlamak ve diğer  bütün iş ve işlemlerini takip etmek,
 6. Zodyak botun takibini yapmak. Bakımlarını ve akaryakıtını takip etmek. Devamlı su üstü arama-kurtarmaya hazır halde bulundurulmasını sağlamak.
 7. Arama kurtarma malzemelerinin her Cuma günü nöbetine denk gelmesi halinde bakımlarının yapılmasını ve formlara işlenmesini sağlamak.
 8. Mevcut çadırların Sedat BİLGİÇ’in gözetiminde her 3 ayda bir güneşlenmesini sağlamak.
 9. Arama kurtarma teknisyeni Sedat BİLGİÇ’ in izinli olması durumunda Sedat BİLGİÇ’e verilen görevleri yapmak.
 10. Mevcut çadırların Sedat BİLGİÇ’in gözetiminde her 3 ayda bir güneşlenmesini sağlamak.
 11. Her Çarşamba planlı eğitimlere katılmak.

     

Sedat BİLGİÇ – Arama ve Kurtarma Teknisyeni

 1. Dağ arama-kurtarma ile ilgili malzemeler ile lojistik destek malzemeleri, teknik malzemeler ve çadırların bakımlarının yapılması, katlanması ve dizaynı ile istiflenmesini takip etmek.
 2. Çadırların her 3 ayda bir güneşlenmesini sağlamak amacıyla takibini yapmak.
 3. Dağ arama kurtarma ve doğada arama kurtarma faaliyetleri öncesi malzemelerin tespiti ve araçlara eksiksiz yüklenmesini ve takibini sağlamak
 4. 68 BF 037   plakalı arama kurtarma aracının lastik değişimlerini yapmak, servis takibini yapmak, yıllık muayenesini yaptırılması Araç üzerinde bulunan malzeme ve teçhizatların bakımlarının yapılmasını ve devamlı suretle çalışır durumda bulunmasını sağlamak ve diğer  bütün iş ve işlemlerini takip etmek,
 5. Arama kurtarma malzemelerinin her Cuma günü nöbetine denk gelmesi halinde bakımlarının yapılmasını ve Malzeme Bakım formlarına işlenmesini sağlamak.
 6. Arama kurtarma teknisyeni Erdal MUTLU’nun izinli olması durumunda Erdal MUTLU’ya verilen görevleri yapmak
 7. Deponun genel sorumlusu olarak görevlendirilmiş olup, depodan malzeme giriş ve çıkışlarını kontrol etmek ve takibini yapmak. Depodaki malzemelerin deftere işlenmesini sağlamak ve takip etmek.

           Yücel TÜRK – Arama ve Kurtarma Teknisyeni

 1. KBRN malzemelerinin takibini yapmak ve son kullanma tarihlerini takip etmek.
 2. Kalibrasyon gereken bütün makineler ile ölçüm aletlerinin kalibrasyonlarını takip etmek ve yaptırmak.
 3. Kurumda bulunan bütün telsizlerin ve rolelerin, bakımlarının yaptırılması (kişisel el telsizleri hariç) takip etmek, servis ile temasa geçilmesi için Şube Müdürüne bilgi vermek.
 4. Hayvan kurtarma ile ilgili bütün malzemelerin takibini yapmak, hayvan kurtarma faaliyetlerinde malzemelerin araca yüklenmesini kontrol etmek.
 5. Başkanlıkça yeni gönderilecek olan arama kurtarma aracının bakımının yaptırılması,  lastiklerinin değiştirilmesi, muayenelerinin yaptırılması ve aracın her türlü iş ve işlemlerini yapmak.
 6. Kar Motosikletinin  lastik değişimlerini yapmak, servis takibini yapmak, yıllık muayenesini yaptırılması Araç üzerinde bulunan malzeme ve teçhizatların bakımlarının yapılmasını ve devamlı suretle çalışır durumda bulunmasını sağlamak ve diğer  bütün iş ve işlemlerini takip etmek,
 7. Arama kurtarma malzemelerinin her Cuma günü nöbetine denk gelmesi halinde bakımlarının yapılmasını ve Malzeme Bakım formlarına işlenmesini sağlamak.
 8. Acil durumlarda  ihtiyaç olan Arama-kurtarma teknik malzemelerinin  tedarikini sağlamak ve alınan malzemelerin  kontrolünü yapmak ve takip etmek.
 9. Multikopterin bakımı, servis takibi ve multikopter kullanıcılarından  sorumlu olmak.
 10. Mevcut çadırların Sedat BİLGİÇ’in gözetiminde her 3 ayda bir güneşlenmesini sağlamak.
 11. Arama-kurtarma Teknisyenleri Mehmet Erdoğan GEDİKLİ ve  Nuri ATAK” ın her ikisinin de izinli, raporlu veya görev izinli olması durumunda verilen görevleri yapmak.
 12. Her Çarşamba planlı eğitimlere katılmak.

 

Mehmet  Erdoğan  GEDİKLİ  /  Nuri  ATAK  Arama ve Kurtarma Teknisyenleri

 1. Bütün arama kurtarma araçlarının üzerinde bulunan malzemelerin her hafta kontrollerini yapmak.
 2. Araçlarda bulunması gereken arama kurtarma malzemelerini tamamlamak, araçlar üzerinde bulunan battaniye, ceset torbası, emniyet şeridi, malzeme çantası, ipler, küçük malzemeler, yiyecek, su, yedek malzemeler v.b her türlü malzemenin takibini yapmak.
 3. Araçlar üzerinde bulunan telsiz sistemi, amplikatörler, aydınlatma, vinçler, çakarlar, araç kamerası, GPS’ler, Akustik sirenler v.b gibi arama kurtarma aracını tamamlayan bütün sistemlerin her an çalışır durumda bulunmalarını takip etmek.
 4. 68 HD 871 plakalı arama kurtarma aracının lastik değişimlerini yapmak, servis takibini yapmak, yıllık muayenesini yaptırılması Araç üzerinde bulunan malzeme ve teçhizatların bakımlarının yapılmasını ve devamlı suretle çalışır durumda bulunmasını sağlamak ve diğer  bütün iş ve işlemlerini takip etmek,
 5. 8x8 Amfibik aracın takibini yapmak, yakıtının her an göreve hazır durumda bulunmasını sağlamak, bakımlarının takibini yapmak.
 6. Arama kurtarma malzemelerinin her Cuma günü nöbetine denk gelmesi halinde bakımlarının yapılmasını ve malzeme bakım formlarına  işlenmesini sağlamak.
 7. Spor malzemelerinin yağlanması, bakımlarının yapılması ve çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak.
 8. Mevcut çadırların Sedat BİLGİÇ’in gözetiminde her 3 ayda bir güneşlenmesini sağlamak.
 9. Arama-Kurtarma Teknisyeni Yücel TÜRK” ün izinli, görev izinli veya raporlu olması durumunda verilen görevleri yapmak.
 10. Her Çarşamba planlı eğitimlere katılmak.

Fettullah AKBULUT   Şoför

 1.  68   plakalı arama kurtarma aracının lastik değişimlerini yapmak, servis takibini yapmak, yıllık muayenesini yaptırılması Araç üzerinde bulunan malzeme ve teçhizatların bakımlarının yapılmasını ve devamlı suretle çalışır durumda bulunmasını sağlamak ve diğer  bütün iş ve işlemlerini takip etmek,
 2. Nöbetinde ve nöbet  dışında ihtiyaç olması halinde diğer arama-kurtarma araçlarını kullanmak.

 

Mustafa ALIÇ Çözümleyici :

 1. Multukopter insansız hava aracının devamlı suretle arama-kurtarma hizmetlerinde kullanılması için faal durumda olmasını sağlamak, bu nedenle bakımlarının yapılarak , bataryalarının şarj edilmesi.

 

D- Yönetim Hizmetleri Şubesinin görevleri şunlardır:

Yönetim Hizmetlerine İlişkin görevleri

          a) İl Müdürlüğünün insan kaynakları politikasını ve performans ölçütleri işlemlerini yürütmek

          b) İl Müdürlüğünün personelinin özlük işlemlerini yürütmek.

         

 

         c) İl Müdürlüğünün idari ve mali hizmetlerini yürütmek.

          ç) Afet ve acil duruma ilişkin kaynakları yönetmek.

          d) Lojistik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, yerel yönetimler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına destek sağlamak.

          e) İl Müdürlüğünün personelinin hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek.

          g)Afet ve acil durumlara ilişkin yardım kampanyalarının iş ve işlemlerini yapmak.

          h)Personelin sağlık izinlerinin takibini yapmak.

          ı)Muhasebe. Bütçeleme ile Satın alma Hizmet Grubu Planını hazırlamak, güncellemek, uygulamak ve AYDES sistemine girişlerini yapmak.

         i) İlimizde Kurulu bulunan AFAD deposunun normal zamanda takibini , denetimini yapmak, depo içerisinde bulunan malzemelerin sayımlarını yapmak ve kayıtlara geçirmek. Depo ile ilgili yazışmaları yapmak.

        k) Etik Komisyonunun iş ve işlemlerini yürütmek, sekreteryasını yapmak.

        l)  İl Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmak.

 

 Strateji Geliştirmeye ilişkin görevleri şunlardır:

 

 1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yerine getirmek.
 2. İl Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmak.

 

Bilgi Sistemleri ve Haberleşmeye İlişkin Görevler

 

a) E-Devlet uygulamaları ile ilgili çalışmalarını yapmak, koordine etmek ve yürütmek.

b) İl Müdürlüğümün bilişim altyapısı ve haberleşme sisteminin kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, bunlarla ilgili güvenlik tedbirlerini almak,

c) Bilişim teknolojisinin gelişimini izlemek, bilgi işlem donanım ve yazılımının kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

d) Birimler ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi işlem sisteminin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

e) Başkanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

ı) İl Müdürlüğünün hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak.

i) İl Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmak.

 

Hukukla ilgili görevler.

 

 1. İl Müdürlüğünün müdahil olduğu davalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 2. BİMER ve CİMER başvuruları ile ilgili işlemleri yapmak
 3. 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.
 4. Bilgi edinme kanunu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 5. İl Müdürü tarafından verilen diğer işleri yapmak.

 

 

 

 

 

DİĞER HUSUSLAR:

 

İl Müdürlüğünde görevli bütün personeller AFAD Başkanın, İlin Valisinin ve İl Müdürünün ve Şube Müdürün vereceği diğer işleri yapmakla görevlidir.

 

Yürürlük                       : Bu talimat onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürürlükten Kaldırma :

 

      Bu talimatla daha önceki görev ve iş bölümünü gösterir tüm talimat hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

Cezmi TÜRKMEN

  İl Afet ve Acil Durum Müdürü

 

 

 

Uygun görüşle arz ederim.

        …./04/2018

 

 

    Şahin BAYHAN

    Vali Yardımcısı

 

 

 

     O L U R

  ...../ 04/2018

 

 Aykut PEKMEZ

         Vali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 EK-2

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİNİN ŞUBELERE

GÖRE DAĞILIMI

                        

S.NO

PERSONEL ADI SOYADI

UNVANI

 

 

1

 

CEZMİ TÜRKMEN

İL MÜDÜRÜ

 

İYİLEŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

S.NO

PERSONEL ADI SOYADI

UNVANI

 

 

1

Erkan YILDIRIM

Şube Müdür Vekili

 

2

Ahmet SÜYGÜN

Harita Teknikeri

 

 

3

İlhan KONUKSEVER

İnşaat Teknikeri

 

4

Halil ÖNEM

İnşaat Mühendisi )Konya AFAD geçici Görevlendirmede)

 

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

S.NO

PERSONEL ADI SOYADI

UNVANI

 

 

1

Melek Ogün YİĞİT

Şube Müdür V.

 

 

2

Ramazan GÜRSOY

Şef V.

 

3

Özgür AY

Enformasyon Memuru  (Balıkesin AFAD a geçici görevlendirmede)

 

4

Özcan ÖZKAN

Enformasyon Memuru  (112 de görevli)

 

5

Huriye ÇİFTÇİ

Enformasyon Memuru 

 

6

Sinan KARACA

Santral Memuru

 

7

Servet OK

Eğitim Uzmanı (Göç İdaresinde Geçici görevde)

 

8

Nuri ATAK

Arama KurtarmaTeknisyeni

 

 

9

Mustafa VARLI

Arama KurtarmaTeknisyeni

(112 de görevli)

 

10

Erdal MUTLU

Arama KurtarmaTeknisyeni

 

 

11

M. Erdoğan GEDİKLİ

Arama KurtarmaTeknisyeni

 

 

12

Sedat BİLGİÇ

Arama KurtarmaTeknisyeni

 

 

13

İsmail Fehmi FİDAN

Arama Kurtarma eknisyeni

 

 

14

Ziya KESTEK

Arama KurtarmaTeknisyeni

 (112  de görevli

 

15

Bekir YILDIRIM

Arama KurtarmaTeknisyeni

 

 

16

Yücel TÜRK

Arama KurtarmaTeknisyeni

 

 

17

Avni GÖKÇE

Geçici Personel

 

 

18

Gamze AYTAÇ

Att Geçici Personel

 

 

19

Fettullah AKBULUT

Şoför

 

 

20

Soner DEMİRTAŞ

Hizmetli (Geçici personel)

 

 

21

Metin  ÇALIŞKAN

Araştırmacı (Geçici personel)

 

22

Muhammet Ali EGE

Geçici Personel  (112 de görevli)

 

23

Hikmet KOCAÖZ

Şoför Geçici Personel

 

24

Muhammet GÖNEN

Hizmetli

 

 

 

YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

S.NO

PERSONEL ADI SOYADI

UNVANI

 

1

Nurten ÇIRAY

Şube Müdür Vekili

 

2

Seyit KOÇAK

Teknisyen

3

Gül BİLEN

Muhasebeci

4

Gökhan GÜNİNDİ

VHKİ

5

Mustafa ALIÇ

Çözümleyici

6

Ramazan KÖROĞLU

Satınalma Memuru

7

Nevin SEYİS

V.H.K.İ.

8

Şeref YILDIRIM

Şoför

9

Çapan ÇİÇEK

Hizmetli

10

Mustafa İNEVİ

Hizmetli

GÜVENLİK PERSONELLERİ

S.NO

PERSONEL ADI SOYADI

UNVANI

 

1

Nurten ÇIRAY

Şube Müdür Vekili

 

2

Erhan EKİNCİ

Güvenlik Personeli

3

Murat ATUĞ

Güvenlik Personeli

4

Murat YAPILCAN

Güvenlik Personeli

5

Mustafa ORUÇ

Güvenlik Personeli

6

Ömer Ali KARAOĞLAN

Güvenlik Personeli

7

Vahdi BİÇKİN

Güvenlik Personeli

PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

 

S.No

PERSONEL ADI SOYADI

UNVANI

 

1

Erkan YILDIRIM

Şube Müdür Vekili

 

2

Ramazan CANSU

Jeoloji Mühendisi

 

3

Tekin ATILGAN

Jeoloji Mühendisi (Çevre e Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli)

 

 

ŞUBE MÜDÜRLÜRİNİN  GÖREVLERİ BAŞINDA BULUNMADIKLARI DÖNEMLERDE VEKALET;

 

1

Nurten ÇIRAY

 

Şube Müdür Vekili

 

 

2

 

                  Erkan YILDIRIM

                  Şube Müdür Vekili

 

 

 

 

1

Melek Oğün YİGİT

 

Şube Müdür Vekili

                  Erkan YILDIRIM

                   Şube Müdür Vekili

 

 

 

        

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü