İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Aksaray Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 

Su altı Arama-Kurtarma Ekipleri Çalışma Talimatı

AKSARAY VALİLİĞİ

İL AFET VE ACİL DURUM  MÜDÜRLÜĞÜ

SUALTI-SUÜSTÜ ARAMA-KURTARMA KURBAĞAADAM EKİBİ KURULUŞ, GÖREV ÇALIŞMA USÜL VE  ESASLARINA DAİR TALİMAT

 

1. BÖLÜM

AMAÇ,KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

 

 1. AMAÇ                            :

Bu talimat, Aksaray Valiliği İl Afet ve Acil Durum  Müdürlüğü bünyesinde kurulu 7 (yedi) Kişilik Sualtı-Suüstü Arama ve Kurtarma Dalgıç Ekibinin kuruluş, görev, çalışma usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 

 1. KAPSAM                       :

Bu talimat, Aksaray Valiliği İl Afet ve Acil Durum  Müdürlüğü bünyesinde kurulu “Sualtı-Suüstü Arama-Kurtarma Dalgıç Ekibi’ ni kapsar.

 

 1. HUKUKİ DAYANAK  :
  1. -        5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
  2. -        21.07.2000 Tarih ve 24116 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerini Kuruluşu, ,Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik.
  3. -        Arama ve Kurtarma Teknisyenliği sınav. Atama, görev ve çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmelik.
  4. -        Su altı Arama-Kurtarma Ekibi ve Kurbağa adam  Personel Yönergesi.
  5. -        Valilik Makamının 11.11.2016 tarih ve 362- 1291 sayılı Onayları.
  6. -        Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine Katılma Esasları Yönergesi
 2. TANIMLAR                  :

Bu talimatta geçen deyimlerden :

a) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,

b) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

c) Birlik Müdürlüğü: Bünyesinde sualtı dalış ekibi bulunan sivil savunma arama ve

kurtarma birlik müdürlüklerini,

ç) İl Müdürlüğü: Bünyesinde sualtı dalış ekibi bulunan il afet ve acil durum müdürlüklerini,

d) Su Altı Arama Kurtarma Ekibi: Deniz, göl, nehir, yapay ve doğal tüm iç sularda meydana

gelen kazalarda ve olaylarda hayati tehlikeye maruz kalan veya kayıp şahısları aramak ve kurtarma üzere sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüğü ile il afet ve acil durum müdürlükleri bünyesinde oluşturulan ekibini,

e) Ekip Amiri: İl müdürlüklerinde sualtı arama kurtarma ekiplerinin, dalış

eğitimi ve arama görevlerinde, İl Müdürünün teklifi üzerine Valilik Makamının

onayı ile görevlendirilecek kıdemli kurbağa adam personeli,

g) Kurbağa Adam : Sualtı Sporları Federasyonları tarafından verilmiş asgari üç yıldız balık

adam brövesine sahip olan ve Komisyon tarafından yapılacak sınavda başarı gösteren ve ekibe

katılmaya ilişkin bu Yönergedeki diğer kriterleri sağlayan personeli,

ğ) Dalış Amiri: Dalış eğitimi ve görevlerinde, satıhta veya suda dalışı idare eden, ihtisas

sahibi kıdemli personeli,

h) Dalış Kayıt Defteri: Kurbağa adamların dalış saatlerinin belirlenmesi amacıyla sualtı

arama kurtarma ekip amirliğince tutulan defteri,

ı) Dalış Defteri: Kurbağa adam personeli tarafından tutulan ve kendi dalışlarının takip

edildiği defteri,

i) Kurbağa Adam Dosyası: Kurbağa adam personelinin tüm bilgilerinin bulunduğu şahsi

dosyayı,

j) Dalış Disiplinsizliği: Dalış eğitimi ve görevi esnasında karada ve suda kurbağa adam ile

kurbağa adam adaylarının, dalış amirinin vermiş olduğu emirlere ve dalış emniyeti için mevzuat ve emirlerle tespit edilmiş olan kurallara uymama hareketini,

k) SCUBA: Aletli dalışı,

ifade eder.

l) Gönüllü Kişi ve Kuruluşlar: İçişleri Bakanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde Sivil Savunma hizmetlerine katılacak gönüllü kişi ve kuruluşları ifade eder.

 

 

II. BÖLÜM

KURULUŞ VE GÖREV

 

   1. EKİBİN KURULUŞU                                                 :

Su altı ve üstü arama-kurtarma Ekibi üç yıldız dalıcı  İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cezmi TÜRKMEN , bir yıldız eğitmen dalıcı Afet ve Acil durum Müdürlüğü Arama-Kurtarma Teknisyenleri Sedat BİLGİÇ ve Erdal MUTLU ile Arama-kurtarma gönüllüsü olan ve 1 yıldız eğitmen dalıcı sertifikasına sahip Muzaffer Toprak KESKİN, Cengiz YILMAZ, iki yıldız dalıcı Rahmi ÖZÇİFTÇİ” den oluşan ve  Valilik Makamının 11.11.2016 tarih ve 362- 1291 sayılı Onayları ile 7 (Yedi) kişilik sualtı-suüstü arama kurtarma ekibi oluşturulmuştur. (isim listesi ve iletişim bilgileri  Ek-1 dedir), (Dalış sertifikaları ve uzmanlık alan sertifikaları EK-2 dedir.)

Su üstü arama-kurtarma personeli olarak Gönüllü personellerden iki yıldız dalıcı Hasan BÖLÜKBAŞ, İlkyardımcı İsmail DEMİREZEN  ve  Avni GÖKÇE den oluşturulmuştur.

 

   1. GÖREVLERİ    :
    1. - EKİBİN GÖREVLERİ:
 1. İlimiz genelindeki barajlarda, göletlerde, akarsularda, su birikintilerinde ve selde  sualtı ve suüstü arama-kurtarma  hizmetlerini yürütmek.
 1. İlimiz genelinde baraj ve su altında ve su üstünde  kaybolan cesetlerin aranması, ve cesetlerin usulüne uygun çıkartılarak yetkili mercilere tesliminin sağlanması.
 2. İlimize komşu İllerin talep etmesi halinde ve Valilik Makamının görev izni vermesi şartı ile il dışında da sualtı ve suüstü arama-kurtarma, ceset çıkartma v.b. gibi hizmetleri yürütmek,
 3. İhtiyaç duyulması halinde ekip içerisinden başka personellerinde sualtı arama-kurtarma hizmetlerinde çalıştırılması amacıyla eğitim vermek, personel yetiştirmek.
 4. Eğitim amacı ile Yurtiçi eğitim ve tatbikatlara istek yapılması halinde katılmak ve çalışmalarda bulunmak.
 5. Valilikçe açılan kursların kurtarma, ilkyardım ve sosyal yardım konularındaki tatbiki bölümlerine yardımcı olmak.
 6. Görev bölgesine en seri şekilde ulaşabilmek için haberleşme, toplanma, yükleme ve intikal tatbikatları yapmak.
 7. Valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak.
 8. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde verilecek diğer  işlemi yapmak

 

 

    1. -  EKİP AMİRİNİN GÖREVLERİ: (Arama-Kurtarma Teknisyeni Erdal MUTLU)
 1. -      Sualtı ve suüstü arama-kurtarma çalışmalarında ekibi koordine etmek, diğer birimler ile koordinasyonu ve uyumu sağlamak,
 1. -      Ekibin her türlü eğitiminin yaptırılmasını sağlamak , deneme dalışlarını yaptırmak, bu dalışları kontrol etmek, resmi kayıtlarını tutmak, ve bir yıllık eğitim planlamalarını hazırlayarak onaya sunmak.
 2. -      Yıllık Çalışma Planı hazırlamak.
 3. -      Sualtı Arama-Kurtarma ekip personellerinin kullanacakları ekipman, donanım ve malzemelerinin takibini yapmak, eksiklikleri tespit etmek ve bu eksiklikleri temin yoluna gitmek, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürüne bilgilendirmek.
 4. -      Sualtı ve suüstü çalışmalarında ekibin sevk ve idaresinden sorumlu olmak.
 5. -      Arama-Kurtarma araç ve gereç malzemelerini her an kullanılabilecek şekilde hazır vaziyette bulundurmak.
 6. -      Ekip personellerini nazari,  tatbiki, bilgi ve beceri ile fiziki kabiliyetlerini arttırmak ve göreve her an hazırlıklı bulunmaları için haftalık, aylık, yıllık eğitim programlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak.
 7. -      Gece ve gündüz dalışlarını planlamak ve uygulamak.
 8. -      Ekip personellerinin vardiya programlarını yapmak, uygulanmasını sağlamak.
 9. -  Ekibin görev sonunda yapmış olduğu faaliyetleri rapor halinde AADYM Şube Müdürü ile  birlikte İl Afet ve Acil Durum Müdürüne aktarmak.
 10. -  Personelin ödüllendirme, cezalandırma ve izinleri için İl Afet ve Acil Durum Müdürüne teklifte bulunmak.
 11. -  İl Valisi  ve İl Afet ve Acil durum Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
    1. - EKİBİN ÇALIŞMA ŞEKLİ:
 12. Sualtı ve suüstü Arama- kurtarma ekibi 24 saat görevli sayılacaktır. Haber alındığı an en kısa zamanda görev yerine gidilerek çalışma başlatılacaktır.
 1. Su altı arama-kurtarma ekibi şartların müsait olması durumunda ağır kış şartlarında ve gece koşullarında da su altı ve üstü arama-kurtarma faaliyetlerini yürütecektir.
 2. Su altı dalışlarda en az iki dalıcı aynı anda dalış yapacaktır. Tek kişilik dalış yapılmayacaktır.
 3. Ekip içerisinde görev dağılımı yapılacaktır. Görev dağılımı yapma yetkisi Arama-Kurtarma Teknisyeni ve Ekip Amiri Erdal MUTLU “ ye ait olacaktır.
 4. Ekip Amirinin görev yerinde bulunmaması durumunda Ekip Amirliği yetkisini Arama-Kurtarma Teknisyeni Sedat BİLGİÇ tarafından kullanılacaktır.
 5. Ekip 7 dalıcıdan oluşmuştur. Ekip içinde bir pratisyen Doktor bulunmasından dolayı ayrıca İlkyardımcı görevlendirilmeyecektir.
 6. Ekip sualtı ve suüstü arama-kurtarma, ceset çıkartılması, sualtı araştırma, malzeme, araç ve benzeri eşyaların çıkartılması v.b. işleri ve çalışmaları yapar.
 7. Bütün dalışlarda Su altı sporları Federasyonu tarafından öngörülen bütün güvenlik önlemleri alınacaktır.
 8. Ekibin lojistik destek ve  diğer ihtiyaçlarının karşılanması diğer Arama-Kurtarma Ekip personellerince yapılacaktır.
 9. İl Valisinin izin vermesi ve görev yapılacak İl Valiliğinin, ekibin her türlü masraflarını karşılaması şartı ile İl dışı görevlere de gidilecektir.
 10. Ekip personelinin görev anında olabilecek fiziksel biyolojik psikolojik vb. her türlü kayıplar karşısında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanuna bağlı Tüzük ve Yönetmelikler doğrultusunda hareket edilecektir.

 

III.BÖLÜM

GÖREVE SEVK

 

     1. GÖREVE SEVK YETKİSİ:

Ekibin İl sınırları içerisindeki göreve sevki İl Afet ve Acil Durum Müdürü tarafından, İl dışındaki göreve sevki de İlin Valisi tarafından yapılır.

 

     1. İNTİKAL:

Sualtı ve Suüstü ile diğer kurtarma konularında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Haber Merkezleri ile 112 Acil Servisinden, Belediye Başkanlıklarından, Valiliklerden ve Kaymakamlıklardan veya sivil vatandaşlardan  telli veya telsiz vasıtaları ile gelecek olan ve her türlü ihbar ve yardım talepleri için ekip derhal araç-gereç ve malzemelerle olay yerine intikal eder.

 

     1. GÖREV BÖLGESİNDEKİ SEVK VE İDARE:

Görev bölgesine kadar sevk ve idare İl Afet ve Acil Durum Müdürü tarafından, görev bölgesinde çalışmalara başlamak üzere hazırlık ve çalışmada sevk ve idare ekip amiri tarafından yapılacaktır.

 

IV. BÖLÜM

DENETİM

 

Ekibin denetimi İlin Valisi , İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü  tarafından, periyodik aralıklarla ve gerek görülmesi halinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yapılacaktır.

 

V.BÖLÜM

HABERLEŞME KOORDİNASYON VE İŞ BİRLİĞİ

 

   1. -      HABERLEŞME:

Ekibin görev  haberlerini alabilmesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi binasında kurulu telsiz sistemi ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi  direkt hat ve 2160151 numaralı santral hattı işler halde bulunmaktadır. Ayrıca ekip personellerinin herhangi birinin cep telefonuna yapılacak ihbarlarda değerlendirilerek çalışma yapılacaktır.

 

 

B-      İRTİBAT:

Ekip ile birlikte 112 Ambulans ekibi , Sorumluluk alanına göre İl Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına ait bir ekibte Sualtı  ve suüstü arama-kurtarma Ekibi ile görev yapacaktır. Bu ekipler ile irtibatı Ekip Amiri sağlayacaktır. Ayrıca ;  tatbikat ve görev amaçlı intikallerinde, intikal edilen il veya ilçenin imkanlarından Mülki İdare Amirlerinin koordinatörlüğünde yararlanılacaktır.

 

C-      İŞBİRLİĞİ:

Diğer İllerin  İl Afet ve Acil Durum  Müdürlükleri, Askeri makamlar, Belediye İtfaiye Teşkilatı, İl Sağlık Müdürlüğü Bünyesindeki 112 acil sağlık hizmetleri birimi, kamu ve özel kuruluşlara ait kurtarma ve yardım ekipleri ile Kızılay ve Sivil Toplum Örgütleri arasındaki işbirliği Aksaray Valiliği (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) tarafından sağlanır.

 

VI.BÖLÜM

DONATIM İKMAL VE KIYAFET

 

  1. -      DONATIM VE İKMAL:

İlimiz, Sualtı ve suüstü Arama ve Kurtarma Ekibi için gerekli olan araç-gereç ve malzeme listesi Ek 2’dedir. İhtiyaç olan araç-gereç ve malzemeler ile araçları akaryakıt ve yağ ikmali, bakım ve onarımları Genel İdare ve İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılan ödeneklerle karşılanır. Ekip personellerinin kullanacakları araç, malzeme ve teçhizatlarının tamamı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce karşılanır.

 

  1. -      KIYAFET:

            Ekip personeli çalışma esnasında dalgıç kıyafeti giyer ve çalışma sonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce kullanılan ve AFAD Başkanlığının belirlediği Arama-kurtarma kıyafetini  giyerler.

 

VII. BÖLÜM

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

  1. -      YÜRÜRLÜK:

Bu talimat imzalandığı günden itibaren yürürlüğe girer.

 

  1. -      YÜRÜTME:

Bu talimat hükümlerini Aksaray Valisi adına İl Afet ve Acil Durum Müdürü yürütür. …../01/2017

 

 

 

 

Aykut PEKMEZ

          Vali

 

 

EKLER:

1.Ekip personelleri listesi (1 Sayfa)

2.Sertifikalar (        Adet)

3.Malzeme Listesi (2 Sayfa)

4.Komisyon Kararı (  2  Sayfa)

 

 

…./01/2017   Şube Müdürü    M.Ogün YİGİT

…./01/2017   İl Müdürü          Cezmi TÜRKMEN

…./01/2017   Vali Yardımcısı Kubilay ANT

 

 

            SU ALTI VE ÜSTÜ ARAMA-KURTARMA EKİP PERSONEL LİSTESİ

 

S.NO

ADI VE SOYADI

UNVANI

BROVESİ

EKİPTEKİ GÖREVİ

1

Erdal MUTLU

Arama-Kurtarma Teknisyeni

1 yıldız Eğitmen dalıcı

Ekip Amiri

2

Cezmi TÜRKMEN

İl Afet ve Acil Durum Müdürü

3 yıldız dalıcı

Ekip sorumlusu

3

Sedat BİLGİÇ

Arama-Kurtarma Teknisyeni

1 Yıldız eğitmen dalıcı

Dalıcı Ekip personeli

4

Cengiz YILMAZ

Öğretmen –Gönüllü personel

1 Yıldız eğitmen dalıcı

Dalıcı Ekip personeli

5

M.Toprak KESKİN

Öğretmen - Gönüllü personel

1 Yıldız eğitmen dalıcı

Dalıcı Ekip personeli

6

Mümin BERK

Müdür Yardımcısı- Gönüllü personel

1 Yıldız eğitmen dalıcı

Dalıcı Ekip personeli

7

Rahmi ÖZÇİFTÇİ

Doktor - Gönüllü personel

2 Yıldız dalıcı

Dalıcı ekip personeli

                            

                      SU ÜSTÜ ARAMA-KURTARMA VE  LOJİSTİK DESTEK EKİP PERSONELİ

 

1

Hasan BÖLÜKBAŞ

Gazeteci - Gönüllü personel

2 yıldız dalıcı

Lojistik destek ve bot kullanıcısı

2

İsmail DEMİREZEN

Öğretmen - Gönüllü personel

----

İlkyardımcı ve bot kullanacısı

3

Avni GÖKÇE

Surveyan - Gönüllü personel

----

Lojistik destek ve malzeme sorumlusu.

 

 

 

 

 

           Cezmi TÜRKMEN

İl Afet ve Acil Durum Müdürü