İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Aksaray Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 

Denetleme Rehberi

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

 

SAYI  :                                                                                                                                 ……/02/2018                                                            

KONU: Sivil Savunma, Seferberlik ve Savaş Hali,

             Koruyucu Güvenlik Hizmetleri

             Denetim ve Performans Rehberi

 

 

UYGULAMA TALİMATI

 

 

İlgi: a) 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu.

       b) 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat

           ve  Görevleri Hakkında Kanun.

       c) 6/3150 Sayılı  Sivil Savunma ile ilgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü

       d) 5/8/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sivil Savunma

           Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri

           Hakkında Yönetmelik”.

       e) 24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan

         “Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü”

       f) 91/1434 sayılı  “Seferberlik ve Savaş Hali Direktifi

       g) Aksaray İli Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları  Detay Planı.

       h) Aksaray Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi.

       I)Aksaray Afet Müdahale Planı

       i) Aksaray ili Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Koordinasyon Kurulunun 14.12.2017

         tarih ve 2017/03 Sayılı kararı.

 

 

1-Aksaray Valiliği İlçe Kaymakamlıkları ile Planlamaya tabi kamu ve özel sektör kuruluşlarına  rehber olması ve yapılacak denetimlerde kullanılmak üzere; Sivil Savunma, Seferberlik ve savaş hali,  Koruyucu Güvenlik Hizmetleri Denetim ve Performans Rehberi hazırlanmıştır.

 

2- Bir teşkilatın etkinliği; planlama, örgütlenme, koordinasyon, icra ve denetim fonksiyonları ile ölçülür. Genel olarak denetim; özel ve tüzel kişiliği bulunan kurum ve kuruluşlarda yapılmakta olan işlerin, kaynak, imkan ve şartlar dikkate alınarak yasal çerçeve ile belirlenen kuruluş amacına, öngörülen temel ilke ve hedeflere uygunluğunu, doğruluğunu, düzenliliğini, verimliliğini, ekonomikliğini, etkinliğini, objektif, geçerli, güvenilir ölçülere göre karşılaştırma yapabilme, ulusal standartlara ve planlanan esaslara uygunluğunu ortaya koyma, giderilebilir eksiklikler ve rehberlik edecek değişim ve gelişme için misyon ve vizyon kazandırmaya ilişkin öneriler getirme sürecidir.

 

            Denetlemede en önemli husus neyin nasıl yapılacağının çok iyi bilinmesidir. Planlama ve uygulamaların hedefe ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi,  varsa eksik ve sapmaların düzeltilmesi amacıyla denetleme yapılır. Yapılan faaliyetlerden istenilen verimin alınması, beklenen değişim ve gelişimin sağlanması, düzenli faaliyetlerin başarı ile sürdürülebilmesi, sürekli ve etkili bir denetimle sağlanır.

 

1/2

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

 

 

 

 

 

4- İlçe Kaymakamlıkları ile Planlamaya tabi Kurum ve kuruluşlar Aksaray Valiliği adına İlgi € tüzük ve İlgi (f) Direktifte yetkili kurum ve kuruluşlarca her yıl en az bir kez  “Denetim ve Performans Rehberi’nin” esaslarına göre sürekli olacak şekilde denetlenerek ,  değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 

5- Denetim ve Performans Rehberinin uygulamasından doğacak aksaklıkları ortadan kaldırmaya yönelik değişiklik önerileri her yıl Aralık ayında Valilik Makamına (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)  bildirilecektir.

 

            Denetim ve Performans Rehberi esaslarına uyulmasını önemle rica ederim.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Aykut PEKMEZ

Vali

                                                                                                         

 

 

 

 

DAĞITIM:

Dağıtım Çizelgesine göre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……../02/2018   İl Müdürü Cezmi TÜRKMEN

 

……./02/2018   Vali Yardımcısı Şahin BAYHAN

 

 

 

2/2

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

SİVİL SAVUNMA, SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ,  AFETE HAZIRLIK PLANLAMALARI İLE  KORUYUCU GÜVENLİK

HİZMETLERİNİN DENETLENMESİ 

 

 

UYGULAMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

 

SİVİL SAVUNMA, SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ, AFET PLANLAMASI İLE KORUYUCU GÜVENLİK HİZMETLERİNİN DENETİM ESASLARI

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel  Esasları

Amaç

Kapsam

Yasal Dayanağı

Tanımlar

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Denetim Konuları

 

 

Seferberlik ve Savaş Hali Hizmetleri

Millî Alarm Sistemi Planlaması

Personel Erteleme Planlaması

Sivil Savunma Konuları

Koruyucu Güvenlik Faaliyetleri

Afet ve Acil Durum Yönetimi  Merkezi

Afet Müdahale planlaması ve AYDES (Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi)

Eğitim ve Tatbikatlar

Denetim

Genel Değerlendirme

Raporlar

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

SİVİL SAVUNMA, SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ, AFETE HAZIRLIK, KORUYUCU GÜVENLİK HİZMETLERİ KONTROL FORMLARI

 

 

FORM 1        : TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ KONTROL FORMU

FORM 2        : SİVİL SAVUNMA FAALİYETLERİ KONTROL FORMU

FORM 3        : KORUYUCU GÜVENLİK HİZMETLERİ KONTROL FORMU

FORM 4        : YANGIN GÜVENLİĞİ KONTROL FORMU

FORM 5        : AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ MERKEZİ İRTİBAT BÜROSU

                         TALİMATI KONTROL FORMU

FORM 6        : AKSARAY AFET MÜDAHALE PLANI KONTROL FORMU

 

 

BÖLÜM ARALIKLARINA GÖRE DEĞERLENDİRME TABLOSU

 

DENETLEME SONUÇ RAPORU

 

EK: İlçe Kaymakamlıkları ve planlamaya Tabi Kurum ve Kuruluşların yapması gereken planların listesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ

 

SIRA NO

DEĞİŞİKLİK EMRİNİN TARİH VE SAYISI

DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU

DEĞİŞİKLİĞİN İŞLENDİĞİ TARİH

DEĞİŞİKLİĞİ YAPANIN KİMLİK VE İMZASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

SİVİL SAVUNMA, SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ, AFET PLANLAMASI İLE KORUYUCU GÜVENLİK HİZMETLERİNİN DENETİM ESASLARI

 

 

 

            Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Planlama ve Hazırlıkların Denetimi

 

24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü”nün 12 nci maddesi ile 31/1/1991 tarihli ve 91/1434 sayılı  “Seferberlik ve Savaş Hali Direktifi”nin 11 nci maddesinde belirtilen makamlarca denetlenir.

Ayrıca Valilik Makamının gerek görmesi halinde Valilik Makamı adına oluşturulacak bir komisyon tarafından denetlenir.

 

 

 

88/13543 sayılı Sabotajlara Karşı Korunma Planlarının Denetimi

 

            16/10/1988 tarihli ve 88/13543 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği’ne göre hazırlanan Koruma Planları, Bakanlıkların Sivil Savunma uzmanları, illerde vali veya görevlendireceği yardımcısının emri üzerine sorumluluk bölgelerine göre il jandarma komutanlığı ve il emniyet müdürlüğü tarafından yılda en az bir defa denetlenir.

 

 

Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinin Denetimi,

 

            27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan ve 12/1/2009 tarihli ve B.08.0.SAS.0.35.02.00.2009/9 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan kurumların Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı haberli veya habersiz olarak denetlenir.

 

 

 

05/08/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik.”

 

            Söz konusu Yönetmelik Planlamaya tabi kurum ve kuruluşlarda  sivil savunma, afet, acil durum hazırlıkları , seferberlik  ve savaş hali hazırlıkları ile  koruyucu güvenlik hizmetlerinin Planlama ve takip  görevini sivil savunma uzmanlarına Sivil Savunma Uzmanı Bulunmayan kurumlarda ise Sivil savunma Amirlerine vermiştir.

           Planlamaların ve uygulamaların, eğitim ve tatbikatların seferberlik ve Savaş Hali Direktifi ve Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma Planlama Klavuzuna uygun yürütülüp yürütülmediğinin denetlemesi Aksaray Valiliği adına oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

Aksaray Afet Müdahale planlaması ve AYDES (Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi) Denetimi

           

            Aksaray Valiliği TAMP-AKSARAY  Afet Müdahale Planlaması ve AYDES (Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi) ile ilgili oluşturulan 26 Yerel Düzey Hizmet Grubu planlamalarının ve AYDES veri  ve envanter girişlerinin denetimleri AYDES yazılımı üzerinden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce denetimleri yapılır.

          Ayrıca Her hizmet Grubunun planlamaları ile güncellemeleri Ulusal düzeyde kurumların bağlı bulunduğu Bakanlıklar ve Genel Müdürlükleri/Başkanlıkları tarafından da denetlenir. Gerek görülmesi halinde Valilik Makamının oluşturacağı bir komisyonca denetim yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

 

Genel olarak denetim; kamu teşkilatında, özel ve tüzel kişiliği bulunan kurum ve kuruluşların kaynaklarının, imkan ve kabiliyetleri dikkate alınarak, belirlenen amaç, kuruluş ilke ve hedeflerine uygunluğunu ve yapılan işlerin doğruluğunu, verimini ve etkinliğini objektif ve gerekli ölçülere göre karşılaştırma yapabilme, planlanan esaslara göre mevcut durumu ortaya koyma, giderilebilir eksiklikler için rehberlikte bulunma, değişimi ve gelişimi için misyon ve vizyon kazandırmaya ilişkin öneriler getirme sürecidir. Planlama ve uygulamaların hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi varsa eksik ve yanlışlıkların düzeltilmesi, istenilen verimin alınması, beklenen gelişimin sağlanması ve sürdürülebilmesi, sürekli ve etkili bir denetimle sağlanabilir.

   

1- Amaç

         Aksaray Valiliği İlçe Kaymakamlıkları , 26 adet yerel düzey hizmet gruplarının ana çözüm ortaklığını ve planlamasını yürüten kurumlar ile sivil Savunma Planlamaya tabi Kurum ve kuruluşların  sivil savunma, afete hazırlıkları , acil durum, seferberlik ve savaş hali,  koruyucu güvenlik hizmetlerinin denetiminde uygulanacak esasları belirlemektir.

 

2- Kapsam

            Aksaray Valiliği İlçe Kaymakamlıkları , 26 adet yerel düzey hizmet gruplarının ana çözüm ortaklığını ve planlamasını yürüten kurumlar ile sivil Savunma Planlamaya tabi Kurum ve kuruluşları kapsar.

 

3-. Yasal Dayanak

 1. 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,
 2. 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu,
 3. 9/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu  Genel Sekreterliği Kanunu,
 4. 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,
 5. 13/5/1964 tarihli ve 6/3048 sayılı Gizlilik Dereceli Evrak ve Gerecin Güvenliği

      Hakkında Esaslar,

 1. 14/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Seferberlik ve Savaş Hâli Tüzüğü,
 2. 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,
 3. 16/10/1988 tarihli ve 88/13543 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe

      konulan Sabotajlara Karşı Korunma Yönetmeliği,

 1. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
 1. 05/08/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”,
 2. 22.01.2005 tarihli ve 2008/1792-1 sayılı Başbakanlık Seferberlik ve Savaş Hâli Hazırlıkları Direktifi,

           r)   2/2/2001 tarihli ve 1210-3-01 sayılı Başbakanlık Topyekûn Savunma Sivil

     Hizmetleri Hazırlık ve Uygulama Esasları,

           s)  30.01.2017 tarih ve  15719 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Aksaray

     Valiliği  Afet ve Acil  Durum Yönetimi Merkezi Yönergesi,

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Denetim Konuları

 

 1. -    Seferberlik Hizmetleri

 

 1. -    Millî Alarm Planları
 2. -    Personel Erteleme Planlaması
 3. -    Sivil Savunma Konuları

    

 1. -    Koruyucu Güvenlik Faaliyetleri
 2. -    Afet ve Acil Durum Yönetimi  Merkezi İrtibat Bürosu
 3. -    Aksaray Afet Müdahale Planlaması ve AYDES (Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi)

 

 1. -    Eğitim ve Tatbikatlar
 2. -    Denetim

 

10- Genel Değerlendirme

 

 1. -           Raporlar

 

 

EK: İlçe Kaymakamlıkları ve planlamaya Tabi Kurum ve Kuruluşların yapması gereken planların listesi

 

 

 

 

 

                  

                  

 

 

 

 

 

Denetim Konuları Hakkında Açıklamalar

 

1- Seferberlik Hizmetleri

 

 Detay Plan 

             Gerginlik ve buhran dönemi ile seferberlik ve savaş halinde yapılacak faaliyetleri ve bunların yürütülmesi esaslarını belirlemek maksadıyla yapılır.

            (1) Aksaray Valiliği  Seferberlik ve Savaş Hali Detay Planında seferberlik ve savaş hali hazırlıklarını planlama konularında üst ve ast kademelere verilen görevler ile yapacakları planlar tespit edilmiştir.

            (2) Ayrıca genel planda, Sivil Savunma ve Koruyucu Güvenlik Faaliyetleri ile ilgili planlama hizmet ve faaliyetlerinin hangi makamlar tarafından hazırlanacağı ve yürütüleceği hususlarına yer verilmiştir.

 

2- Millî Alarm Planlaması

            “Başbakanlık Millî Alarm Yönergesi” esaslarına göre “Aksaray Valiliği Millî Alarm Sistemi Yönergesi” hazırlanmış olup İlçe Kaymakamlıkları ile Planlamaya tabi kurum ve kuruluşlar, bu Yönerge esaslarına göre Alarm Tedbirleri İlanında yapılacak “Faaliyetler Formu”nu hazırlayacaklardır.

            Seferberlik ve savaş hâli gibi bir afet ve acil durum ortaya çıktığında, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinden yayımlanan alarm bilgilerine göre kurumların bağlı bulunduğu Bakanlıklardan  başlamak üzere Kaymakamlıklar ve Planlamaya tabu kurum ve kuruluşlar, kendilerine ait alarm dokümanlarına uygun olarak gerekli tedbirleri alırlar. Barış zamanında konu ile ilgili eğitim ve hazırlıklar yapılır.

 

3-Personel Erteleme Planlaması

            a) Personel erteleme planlaması; İlçe Kaymakamlıkları ile Planlamaya tabi kurum ve kuruluşlar seferberlik ve savaş hâllerinde faaliyetlerinin devamını sağlayarak, genel hayatı ve silahlı kuvvetlerini destekleyen millî harp gücünün olumsuz yönde etkilenmesini önlemek ve çalışmaların aksatılmadan devamını sağlamak amacıyla yapılır. 

            b) Yedek personel erteleme planı barıştan itibaren yapılır, 2 safhada uygulanır:

 

I-  Personel Erteleme Safhası

 1. Kurumun kadrosunda görevli Sefer Görev Emirli (SGE) Yedek Personelin Erteleme/Erteleme Kaldırma Belgesi (ERT-2), Seferberlik ve Savaş Hâli Erteleme Yönergesi esaslarına göre tanzim edilerek ilgili makamlara gönderilir.
 2.  Sefer görev emirli personelin ertelenmesi aynı görevde bulunan öncelikle kadın ve askerliğe elverişli olmayan personel arasından kurumun ihtiyaçlarını karşılayamaması durumunda en büyük doğumlulardan başlanarak yapılır.
 3. Her yıl Ocak ayında, Millî Savunma Bakanlığınca Kanunda yazılı yaş sınırı dışına çıkan personelin erteleme onay iptalleri yapılır.

 

 

 

 

 

II- Seferberlik ve Savaş İlanı Safhası

            Kurum bünyesinde görev yapan personellerden  seferberlik ve savaş ilanı takip eden iki ay içerisinde erteli personel yerine görevlendirilmek üzere kadın, yaş sınırı dışı veya askerliğe elverişli olmayan personel temin eder.

 

4- Afet ve Acil durumlarda Yirmi Dört Saat Süreli Çalışma Planlaması  

 

            Seferberlik ve savaş hâllerinde Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında hizmetlerin kesintisiz yürütülmesine ihtiyaç duyulması halinde personelin 8’er saatlik 3(üç) vardiya halinde çalışmalarını düzenleyen planlama faaliyetleridir.

 

5- Sivil Savunma Konuları

a. Genel

Sivil Savunma: Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri kapsar.

 

(1) İkaz Alarm

            Düşman hava taarruzlarına karşı tedbir almak üzere harekât merkezi tarafından ikaz ve alarm haberlerinin duyurulması ve gerekli tedbirlerin alınması.

 

(2) Sığınaklar

            Sığınaklar, sivil savunmanın koruyucu tedbirlerinin temelini oluşturur. Bu nedenle, sığınak yapımı yasalarla zorlanmış ve teşvik edilmiştir. Kuruluşlarında sığınak yerleri ve sığınakta bulunması gereken araç-gereç, malzeme ve KBRN’ ye karşı savunma tedbirleri alınır.

 

(3) Koruyucu ve Kurtarıcı Tedbirler

İlçe Kaymakamlıkları ile Planlamaya tabi kurum ve kuruluşlarda  karartma, gizleme, yedekleme, yangın ile sabotajlara karşı alınacak önlemler, doğal afetlere karşı alınacak önlemler, binaların korunması konularında yapılacak çalışmalar ve kurulacak teşkilat, kanun, tüzük ve yönetmelikle belirlenmiştir. 

 

(4) Sivil Savunma Eğitimi

            İlçe Kaymakamlıkları ile planlamaya tabi kurumlarda  sivil savunma konularında personel genel olarak bilgilendirilmekte, sivil savunma servis personelinin bir program dahilinde eğitim yapılmakta, ayrıca Sivil Savunma Planlarında görevli personellerin  sivil savunma servisleri  aracılığıyla bu konuda faaliyetler yürütülmektedir.

 

 • b. Sivil Savunma Planları

(1) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğünün 62 nci maddesi gereğince kurum yıllık ortalama personel mevcudu 100 ve daha yukarısı olanlarında “Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu” esaslarına göre sivil savunma planı yapmakla yükümlü bulunmaktadır.

 

 

 

(2) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 6/3150 Sayılı Sivil Savunma ile ilgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğünün 56 ncı ve 57 nci Maddeleri gereğince;

 

(a) Yıllık ortalama personel mevcudu 200’den fazla olan kurumlarda kurulacak servisler

 

 1. Kontrol Merkezi ve Karargâh Servisi,
 2. Emniyet ve Kılavuz Servisi,
 3. İtfaiye Servisi,
 4. Kurtarma Servisi,
 5. İlkyardım Servisi,
 6. Sosyal Yardım Servisi,
 7. Teknik Onarım Servisi,

 

(b) Yıllık ortalama personel mevcudu 100 ile 200 arasında olan kurumlarda  kurulacak servisler,

 1. İtfaiye servisi,
 2. Kurtarma servisi,
 3. İlk yardım servisi,

 

c. Tedbir Planı

 

            Yıllık ortalama personel mevcudu 100 den az olan kurumlarda, “Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu” nun 112 nci maddesindeki sığınak, ikaz alarm, yangın, kıymetli araç gereç ve malzemelerin korunması ve yedeklenmesi gizleme, tahliye ve seyrekleştirme konularını içeren bir tedbir planı hazırlanarak Kurum  müdürünün onayını müteakip uygulamaya konulur.

            Ayrıca 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi’nin ilgili maddesi gereğince acil durum ekipleri oluşturulur.  

 

6- Koruyucu Güvenlik Faaliyetleri            :

 

Koruyucu Güvenlik,  ilgili mevzuat çerçevesinde alınması gereken önlemlerin zaman ve mekan aranmaksızın yerine getirilmesi ihtiyacıdır. Koruyucu Güvenlik Önlemleri aynı zamanda şahsi sorumluluğu getirmektedir. Bu genel yapısı içerisinde kaymakamlıklar ve Planlamaya tüabi kurum ve kuruluşların koruyucu güvenlik faaliyetlerin gerçekleştirilmesini düzenlemek için kurumların personel, evrak, bina, tesis, araç ve gereç vb. güvenliğinin sağlanması ve bunlara yönelik her türlü espiyonaja, sabotajlara, yangın, casusluk ile yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı alınacak tedbir ve müeyyideler önlemlerin alınması ve planlamalarının yapılması  zorunludur.

 

Kaymakamlıklar ile planlamaya tabi kurum ve kuruluşlarının  “Personel, evrak, bina, tesis, araç ve gereç güvenliğinin sağlanması ve bunlara yönelik her türlü espiyonaj, sabotaj, yangın, casusluk ile yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı alınacak tedbir ve müeyyideler kurumların bünyesinde bulunan  sivil savunma uzmanı veya bunların bulunmadığı yerde kurum amirinin uygun göreceği bir birim veya yetkilendirilen Sivil Savunma Amiri tarafından hazırlanır.

Personel güvenliği kurumlarca gizlilik dereceli birim, kısım ve görevlerde çalışan/çalıştırılacak personel hakkında Personel Şubesince  güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.

Sabotaj ve Terör Olaylarından Korunma Güvenliği:

Sabotajlara karşı koruma önlemlerini almak; yükümlü bulunan Kurum ve kuruluşlar ile 5188 sayılı Kanun ve 88/13543 sayılı Yönetmelik hükümlerine göre bu Kanun ve Yönetmelikte öngörülen önlemleri almak ve kendi özelliklerine göre “Sabotajlara Karşı Koruma Planı” yapmakla yükümlüdür.

            Sabotajlara Karşı Koruma Planı 5188 sayılı Kanun kapsamanda özel güvenlik teşkilatı bulunan kurum ve kuruluşlarda hizmeti veren şirketler tarafından hazırlanır kurum bünyesinde görevli Sivil Savunma Uzman ve/veya müdürleri ile koordine edilerek hazırlanır ve birimlerin sorumluluğunda uygulanır.

            Özel güvenlik teşkilatı bulunmayan kurum ve kuruluşlar sabotajlara karşı Koruma planlarını kendi bünyesinde Sivil Savunma Uzmanları veya Amirleri vasıtasıyla hazırlanarak Kurum müdürleri ile koordine edilerek hazırlanır ve birimlerin sorumluluğunda uygulanır.

 

                Planlar yılda en az bir defa gözden geçirilir ve güncelleştirilir. Bu planlarda her biri için bir koruma ve güvenlik amiri tespit edilerek görevlendirilir, planların içerisinde fiziki ve teknik koruma gurupları oluşturulur. Söz konusu plan şekil, muhteviyat ve uygulanabilirliği incelenir.

 

 

7- Afet ve Acil Durum Yönetimi  Merkezi

 • a. Afet ve Acil Durum Hâli

Devletin ve Milletin bölünmez bütünlüğünü, egemenlik hakları millî hedef faaliyetlerine yönelik, tutum ve davranışların, anayasa ile kurulu hür demokrasi düzeni, temel hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketlerinin, tabii afetlerin, tehlikeli ve salgın hastalıkların, büyük yangınların, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olayların, ağır ekonomik bunalımların, iltica ve büyük nüfus hareketlerinin, ayrı ayrı veya birlikte vukuu bulduğu hâllerdir.

 

b. Başbakanlık afet ve Acil Durum  Yönetim Merkezi ile ilgili hususları çözümlemek ve Afet ve Acil Durumu sona erdirmek üzere Bakanlıkların  sorumluluğunda ve İl ve ilçe seviyesinde ise Aksaray Valiliği ve İlçe Kaymakamlıkları  bünyesinde kurulur.  Planlamaya tabi kurum ve kuruluşlar ile Afet ve Acil Durumda aktif görevi bulunan kurumlar ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi irtibat büroları oluştururlar.

 

d. Afet ve Acil Durum Yönetim Esasları,

           (1) Etkili bir Afet ve Acil Durum yönetimi için Afet ve Acil  durumlarının zamanında teşhisi, Afet ve Acil durumlarında takip edilecek usullerin önceden tespiti, Afet ve Acil Durum tedbirlerinin gecikmeden uygulamaya konulması esastır.

(2) Afet ve Acil Durum emarelerinin belirlenmesi ve başlanması ile birlikte, Başbakanlıktan veya Valilik Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinden alınacak emir doğrultusunda İlimiz Valisinin  veya Vali  adına görevlendirilen Vali Yardımcısının  emri ile faaliyete geçer, Bununla birlikte İlimizde kaymakamlıklar ile Planlamaya tabu kurum ve kuruluşlarda kendi bünyelerinde oluşturdukları Afet ve Acil Durum yönetim Merkezi İrtibat Bürolarını  faaliyete geçirirler.

(3) Afet ve Acil Durum  sırasında Valilik Afet ve Acil Durum yönetimi Merkezi birimlerinde irtibat merkezleri, Kaymakamlıklarda ve Planlamaya tabi kurum ve kuruluşlarda ise  irtibat merkezleri bilgi, haber ve istihbaratı periyodik raporlarla Aksaray Veliliği Afet ve Acil Durum Yönetimi merkezine, Valilik Afet ve Acil Durum Yönetim  merkezi de Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı )  ve ilgili Bakanlıklar  Afet ve Acil Durum yönetimi  merkezine iletmekle yükümlüdür.

 

(4) kaymakamlıklar ve Planlamaya Tabi Kurum ve Kuruluşlar Aksaray Valiliği Milli Alarm Sistemi Yönergesi ve kendi Bakanlıklarının Milli Alarm Sistemi Yönergesi esaslarına göre kendi “Alarm Tedbirleri İlanında Yapılacak Faaliyetler Formu” hazırlayacak, görevli personel listelerinin güncel tutulmaları sağlanarak gerekli eğitimden geçirilecektir.

(5) Afet ve Acil Durumun önlenemediği ve giderek tırmanma eğilimi gösterdiği hallerde durumun genişlemesine göre seferberlik ve savaş hali ilan edilmesi hakkında Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi  Merkezinin Direktifi ile Aksaray Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetimi merkezi harekât merkezi hâline dönüşür.

 

8- Eğitim ve Tatbikatlar

 

a. Eğitim

            Sivil Savunma, Seferberlik ve savaş hali , Afet ve Acil Durum ile  Koruyucu Güvenlik Hizmetleri eğitimi, Aksaray Valiliği Sivil Savunma Planlama, Milli Alarm Sistemi Yönergesi, Seferberlik ve Savaş Hali Detay planlaması, Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Yönergesi ile Afet Müdahale planları ve ekleri  esasları çerçevesinde uygulanır.

 

b. Tatbikatlar

           

(1) Plan Tatbikatı

            İlçe Kaymakamlıkları ile Planlamaya tabi kurum ve kuruluşlarca  hazırlanan Seferberlik ve Savaş Hali detay Planının geliştirilmesi, güncelleştirilmesi ve uygulanabilir hallerini denemek için yapılan tatbikatlardır.

 

            (2) Sivil Savunma Tatbikatları

            Sivil Savunma Tatbikatları İlçe Kaymakamlıkları ile Planlamaya tabi kurumların sivil savunma planlarını uygulanabilirliğini denemek, eksik ve aksak yönlerini tespit ederek bunları gidermek, personelin başarı seviyesini ölçmek, sivil savunma servisleri arasında işbirliği ve koordinasyon geliştirmek, ekiplerde yer alan personelin kullanacağı araç ve gereçlerin denenmesini sağlamak amacıyla yapılan tatbikatlardır.

 

            (3) Acil DurumTatbikatları

            İlçe Kaymakamlıkları ile kurum ve kuruluşlarda;

            a) Sivil Savunmanın kavramı, tanımı, tedbirler, KBRN silahları ve korunma yolları ve sığınaklar hakkında personeller bilgilendirilmekte, ikaz-alarm tatbikatı yapılarak hava taarruzlarına karşı tehlike ikaz işaretleri öğretilerek sığınaklara iniş eğitimi verilmektedir.

            b) Deprem ve korunma tedbirleri hakkında personeller bilgilendirilmekte, kurum planlı bir şekilde mevcut binanın en kısa sürede boşaltılması sağlanmak amacı ile personel tahliye tatbikatı yapılmaktadır.

 

9- Denetim 

             

Kaymakamlıklar ile Planlamaya tabi kurum ve kuruluşlar ve Afet Planlaması kapsamında Yerel Düzey Hizmet Grubunun Ana çözüm ortaklığını yürüten  kurumları sivil savunma, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetleri , yangın önleme ve söndürme hazırlıkları ve afet müdahale hazırlıkları konularında her yıl denetlenir.

 

 

Denetlemeler Vali adına Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yöneticileri ile konusuna göre ilgili kurum ve kuruluşlardan görevlendirilecek uzman personellerden oluşturulacak  bir heyet tarafından  yapılır.

Ayrıca ;  Kaymakamlıklara bağlı ilçe teşkilatları ile Planlamaya tabi kurum ve kuruluşların alt ve bağlı müdürlükleri ise (Örneğin Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar) , Kurum adına sivil savunma uzmanı/uzmanları başkanlığında oluşturulan heyetler ile yapılır.  Sivil savunma uzmanı/uzmanlarının olmadığı yerlerde ise bu hizmeti yürütmekle görevli müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında oluşturulacak heyet tarafından yapılır.

 

10-Genel Değerlendirme

 

            Değerlendirmede aşağıdaki puanlar kullanılır.

 

Yetersiz (0-59), orta (60-75), iyi (76-89) çok iyi (90-100) şeklindedir. Denetleme sonucunda yetersiz görülen kurumlar ,  denetleme heyetince eksiklerin tamamlanması için verilen süre sonunda yeniden değerlendirilmeye alınır.

 

11-Raporlama.

Kaymaklıklar ile planlamaya tabi kurum ve kuruluşların  denetleme sonuç raporları (Ek-B) her yıl Kasım ayı sonuna kadar valilik Makamına  sunulur. Ayrıca . denetim sonuç raporları her kurumun bağlı bulunduğu Bakanlıklara gönderilir.  Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından sonuç raporları tek rapor hâline getirilerek her yıl Aralık ayı sonuna kadar Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Sivil Savunma Dairesi ile Planlama ve zarar azaltma Dairesi Başkanlığı)  gönderilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   

TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ DENETLEME FORMU

                                                                                                                                     FORM 1

 

DENETLENEN  KURUM                  :

 

DENETLENEN KURUM YÖNETİCİSİNİN  ADI SOYADI     :

 

DENETLEME TARİHİ                                                                    :

 

                               

I.SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ HAZIRLIKLARI  PLANLAMA FAALİYETLERİ KONTROL FORMU

 

ARANACAK HUSUSLAR

 

EVET

 

KISMEN

 

HAYIR

 

PUAN     

 

AÇIKLAMA

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ GENEL PLANI

1. Seferberlik ve Savaş Hali Genel Plan esaslarına göre il kurum görevlerinin İl Detay Planında yer alması sağlanmış mıdır? 

 

 

 

 

 

 

 

MİLLİ ALARM PLANLAMASI

2.  Millî Alarm Sistemi Yönergesi gereği, “Alarm İlanında Yapılacak Faaliyetler Formu” hazırlanmış mı?

 

 

 

 

 

3. Alarm ilanında yapılacak faaliyetler formunda gerekli olan tedbirler alınmışmı?

 

 

 

 

 

4.  Alarm mesajı (İcra Emri)  hazırlanması biliniyor mu?

 

 

 

 

 

 

5.  Sivil Durum Raporlarının hazırlanması biliniyor mu?

 

 

 

 

 

 

6.  Milli Alarm Sistemi Yönergesi gereği  Alarm işlem görevlesi asıl ve yedek personel belirlenmiş mi?

 

 

 

 

 

7. Alarm İşlem Görevlilerinin eğitimlerinin tamamlanması sağlanmışmı?

 

 

 

 

 

PERSONEL ERTELEME PLANLAMASI

5. Yaş sınırı dışına çıkan personele gerekli işlem yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

6. Erteleme/erteleme kaldırma belgesi (ERT-2) hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile teklifleri yapılacak makamlar biliniyor mu?

 

 

 

 

 

7.  Ertelemesi yapılmış personelin atanma, istifa, emeklilik vb. durumlarında süresi içerisinde  işlem yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

8. Kurumlarda görevli çağ içi yedek personel yoklamasını yaptırmayan var mı?

 

 

 

 

 

 

 

DENETLEME HEYETİ

 

 

 

   BAŞKAN                                                 ÜYE                                           ÜYE                            ÜYE

 

 

 

 

 

 

 

 

II. SİVİL SAVUNMA FAALİYETLERİ

                                                         KONTROL FORMU                                             FORM-2

 

 

 

ARANACAK HUSUSLAR

 

EVET

 

KISMEN

 

HAYIR

 

PUAN

 

AÇIKLAMA

SİVİL SAVUNMA PLANLARI

11. Sivil Savunma Planı hazırlanmış mıdır? Plan güncel tutulmakta mıdır?

 

 

 

 

 

SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ VE TECHİZAT DURUMU

12. Sivil Savunma Servisleri için araç ve gereç temin edilmiş mi?

 

 

 

 

 

SIĞINAKLAR

13. Sığınak yerleri tespit edilmiş mi? Tespit edilen yerler sığınak olma niteliklerine sahip mi? Sığınak talimatı hazırlanmış mı?

 

 

 

 

 

14. Sığınakta bulunması zorunlu malzemeler ve/veya  malzeme listesi mevcut mu?

 

 

 

 

 

İKAZ VE ALARM

15. İkaz alarmının duyurulması için gerekli önlemler alınmış mı? Alternatif ikaz vasıtası var mı?

 

 

 

 

 

KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA ESASLARI VE PROTOKOLLERİ

16.  Kurumun Sivil Savunma Hizmet ve Planlamasına ilişkin, imkân ve kabiliyetleri ölçüsünde çevre kuruluşlarla koordine sağlanarak gerekli protokoller yapılmış mı?

 

 

 

 

 

TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME

17.Tahliye ve seyrekleştirmeye tabi tutulacak personel araç ve gereç belirlemiş mi? hangi imkânlarla yapılacağı tespit edilmiş mi?

 

 

 

 

 

KBRN SAVUNMA TEDBİRLERİ

18.  KBRN taarruzlarına karşı yeterli miktar ve özelliklerde koruyucu araç ve gereci mevcut mu? Personele KBRN konusunda eğitim veriliyor mu?

 

 

 

 

 

EĞİTİM VE TATBİKATLAR

19. Servislerde görevli personel için eğitim ve tatbikat düzenlenmiş mi?

 

 

 

 

 

20. Personellere görevleri tebliğ edilmişmi?

 

 

 

 

 

. personel tahliye tatbikatı yapılmış mı?

 

 

 

 

 

21. İkaz-Alarm tatbikatı yapılmış mı?

 

 

 

 

 

MALİYET:

22. Sivil savunma Planında 5 yıllık ihtiyaç belirlenmişmi?

 

 

 

 

 

23. Belirlenen ihtiyaçlar maliyetlendirilerek bir üst birimden talep edilmişmi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENETLEME HEYETİ

 

 

 

   BAŞKAN                                                 ÜYE                                           ÜYE                            ÜYE

 

 

 

 

 

 

 

III. KORUYUCU GÜVENLİK FAALİYETLERİ

                                                      KONTROL FORMU                                                          FORM-3

 

 

ARANACAK HUSUSLAR

 

EVET

 

KISMEN

 

HAYIR

 

PUAN

 

AÇIKLAMA

KORUYUCU GÜVENLİK DİREKTİF VE TALİMATLARI

22. Kurumun, Koruyucu Güvenlik Tedbir ve Müeyyideler Dokümanı hazırlanarak ast birimlere duyurulmuş mu?

 

 

 

 

 

PERSONEL GÜVENLİĞİ

23. Gizli ve gizlilik dereceli birim, kısım ve görevlerde çalıştırılacak personel hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılmakta mı?

 

 

 

 

 

24. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmayan personel ile ilgili yapılacak işlemler biliniyor mu? Gizliliğe riayet ediliyor mu?

 

 

 

 

 

EVRAK VE HABERLEŞME GÜVENLİĞİ

25. “Hizmete Özel” gizlilik dereceli evrak muhafaza edilebilen masaların üzerinde ve kolay görülebilecek bir yerinde “MASA TAAHHÜT KARTI” var mı?

 

 

 

 

 

26. Masa ve evrak dolapları üzerinde “YANGINDA KURTARMA ÖNCELİKLERİNİ” belirleyen etiketler var mı?

 

 

 

 

 

27. Çalışma saati sonunda çalışma odalarının kontrolü yapılmakta mı? Odalarda “GÜNLÜK EMNİYET KONTROL ÇİZELGESİ” bulunmakta mı?

 

 

 

 

 

28. Gizli ve gizlilik dereceli evrak kilitli dolaplarda muhafaza edilmekte midir? Gizli ve Gizlilik dereceli evraka yapılacak işlemler bilinmekte mi?

 

 

 

 

 

29 Gizlilik dereceli evrakların kurum içinde ve dışında el değiştirilmesi senetle yapılmakta mıdır?

 

 

 

 

 

30. Telefonlar üzerine “BU TELEFON İLE GİZLİLİK DERECELİ KONULAR KONUŞULMAZ” yazılı etiketler yapıştırılmış mı?

 

 

 

 

 

31. Emniyetsiz faks cihazları üzerine “GİZLİLİK DERECELİ MESAJLAR ÇEKİLMEZ” yazılı etiketler yapıştırılmış mı?

 

 

 

 

 

32. Bilgisayar Sistem odası, toza, sigara dumanına, rutubet ve her türlü kâğıt kırpıntısı ve çöpe karşı koruma altına alınmış mı?

 

 

 

 

 

FİZİKİ GÜVENLİK VE NÖBET HİZMETLERİ

33. Binaların dış güvenliği ve çevre emniyeti için önlemler alınmış mı? Giriş yerleri sınırlandırılmış mı? Kapılarda girişin kontrolünü sağlayacak personel bulunmakta mı?

 

 

 

 

 

34. Personelin veya misafirlerin binalara ve görev birimlerine giriş ve çıkışlarda kart takmaları sağlanıyor mu? Ziyaretçiler için ayrı bir kabul yeri düzenlenmiş ve kayıt defteri tutulmakta mı?

 

 

 

 

 

35. Önemli yerler için (garaj, yemekhane, kazan dairesi, arşiv, çay ocağı) görevli personelin riayet edeceği çalışma talimatı hazırlanmış mı?

 

 

 

 

 

SABOTAJ VE TERÖR OLAYLARINDAN KORUNMA

39. Sabotaj Koruma Planı 88/13543 sayılı yönetmelikte bulunan örneğine uygun olarak hazırlanmış mı?

 

 

 

 

 

40. Koruma Planı en az yılda bir defa gözden geçirilerek güncelleştirilmiş mi? Fiziki Koruma Gurubunda yer alan koruma personeline eğitim ve tatbikat yaptırılmakta mıdır?

 

 

 

 

 

 

 

DENETLEME HEYETİ

 

 

 

   BAŞKAN                                                 ÜYE                                           ÜYE                            ÜYE

 

IV. YANĞIN GÜVENLİK FAALİYETLERİ

                                                       KONTROL FORMU                                              FORM  4

 

 

ARANACAK HUSUSLAR

 

EVET

 

KISMEN

 

HAYIR

 

PUAN

 

AÇIKLAMA

Yangın önleme ve söndürme talimatı:

Yönetmelik gereği talimat hazırlanmışmı?

 

 

 

 

 

Ekiplerin kuruluşu

 Yönetmeliğin 126. maddesi gereği  ekipler kurulmuşmudur?

 

 

 

 

 

Yangın güvenliği sorumlusunun belirlenmesi

 Yönetmeliğin 125. Maddesi sorumlu blirlenmişmidir?

 

 

 

 

 

Ekiplerin eğitimleri

Yönetmeliğin  124. Maddesi görevli ekip personellerine eğitim verilmektemidir?

 

 

 

 

 

Personel bilgilendirme eğitimleri yapılmışmıdır?

 

 

 

 

 

 Döşemeler:

Yönetmeliğin 26 maddesi gereği döşemeler yanğına dayanıklımıdır?

 

 

 

 

 

Çatılar :

Yönetmeliğin  61. Maddesine çatılarda yanğına karşı önlem alınmışmıdır?

 

 

 

 

 

Kaçış Yolları, Kaçış Merdivenleri

Yönetmeliğin 30 ve 31.  Maddesi oluşturulmuşmudur?

 

 

 

 

 

Yangın güvenlik holü

Yönetmeliği 34 maddesi oluşturulmuşmudur?

 

 

 

 

 

Dairesel merdiven

Yönetmeliğin 43. Maddesi gereği yangın merdiveni mevcutmudur?

 

 

 

 

 

Kazan daireleri

Yönetmeliğin  54. Maddesi gereği önlemler alınmışmıdır?

 

 

 

 

 

Mutfaklar ve çay ocakları

Yönetmeliğin 57. Maddesi gereği önlemler alınmışmıdır?

 

 

 

 

 

Sığınaklar

Yönetmeliğin 59. Maddesi gereği oluşturulmuşmudur,

 

 

 

 

 

Oluşturulmuş ise Sığınak yönetmeliğine uygunmudur?

 

 

 

 

 

Yıldırımdan korunma tesisatı

Yönetmeliğin  64- maddesi gereği kurulmuşmudur?

 

 

 

 

 

Elektrik tesisatı ve sistemlerin özellikleri

Yönetmeliğin  67. maddesi gereği  uygunmudur?

 

 

 

 

 

Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi

Yönetmeliğin 70. Maddesi yeterlimidir?

 

 

 

 

 

Kaçış yollarının aydınlatılması

Yeterlimidir

 

 

 

 

 

Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri

Yönetmeliğin  74. Maddesi gereği kurulmuşmudur?

 

 

 

 

 

Sesli ve ışıklı uyarı cihazları

Yönetmeliğin 81. maddesi gereği  kurulmuşmudur?

 

 

 

 

 

Uyarı sistemleri çalışır vaziyettemidir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. YANĞIN GÜVENLİK FAALİYETLERİ

KONTROL FORMU

 

 

Kablolar

Yönetmeliğin  83. Maddesi gereği kablo seçimi uygunmudur?

 

 

 

 

 

Yangın Söndürme Sistemleri

Yönetmeliğin 90. Maddesi gereği kurulmuşmudur?

 

 

 

 

 

 

Su depoları ve kaynaklar

Yönetmeliğin 92. Maddesi gereği kurulmuşmudur?

 

 

 

 

 

Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları

Yönetmeliğin  94. Maddesi gereği oluşturulmuşmudur?

 

 

 

 

 

Hidrant sistemi

Yönetmeliğin  95. Maddesi gereği mevcutmudur?

 

 

 

 

 

Çalışır vaziyettemidir?

 

 

 

 

 

Yağmurlama sistemi

Yönetmeliğin 96 maddesi gereği riskli odalarda sistem kurulmuşmudur?

 

 

 

 

 

Çalışır vaziyettemidir?

 

 

 

 

 

İtfaiye su verme bağlantısı

Yönetmeliğin 97. Maddesi oluşturulmuşmudur?

 

 

 

 

 

Taşınabilir söndürme tüpleri

Yönetmeliğin 99. Maddesi gereği KKT özellikli söndürücüler mevvutmudur?

 

 

 

 

 

KKT söndürücülerin periyodik bakımları yapılmaktamıdır?

 

 

 

 

 

İlave çıkış ve kaçış merdiveni

Yönetmeliğin 141. Maddesi gereği oluşturulmuşmudur?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENETLEME HEYETİ

 

 

 

   BAŞKAN                                                 ÜYE                                           ÜYE                            ÜYE

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

V.        AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ İRTİBAT BÜROSU FAALİYETLERİ

                                               KONTROL FORMU                               FORM 5

 

 

 

ARANACAK HUSUSLAR

 

EVET

 

KISMEN

 

HAYIR

 

PUAN

 

AÇIKLAMA

 Aksaray Valiliği Afet ve Acil Durum yönetim merkezi Yönergesi gereğince Afet ve Acil Durum Yönetim merkezi İrtibat bürosu talimatı hazırlanmışmıdır?

 

 

 

 

 

Aksaray Valiliği Afet ve Acil Durum yönetim merkezi Yönergesi gereğince Afet ve Acil Durum Yönetim merkezi İrtibat bürosu olarak faaliyet gösterecek yeterli bir yer ayrılmış mı?

 

 

 

 

 

Afet ve Acil Durum Yönetim merkezi İrtibat bürosu faaliyete geçtiğinde uygulanmak üzere önceden bir vardiya görevlisi listesi hazırlanmış ve güncel tutulmakta mı?

 

 

 

 

 

 

Acil haberleşmeyi sağlayacak telefon ve faks belirlenmiş mi? Cihazlar faal durumda mı?

 

 

 

 

 

 

İrtibat bürosu için araç planlaması yapılmışmıdır?

 

 

 

 

 

 Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi İrtibat Burosunda görevlendirilen personele eğitim verilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

 Büronun  malzeme ihtiyaçları tedarik edilmiş midir?

 

 

 

 

 

 

Barış ve normal durumlarda Valilik Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi  ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için personel görevlendirilmiş mi?

 

 

 

 

 

Alternatif kriz/irtibat merkezi oluşturulmuş mu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENETLEME HEYETİ

 

 

 

   BAŞKAN                                                 ÜYE                                           ÜYE                            ÜYE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.       AFET MÜDAHALE PLANLAMASI  FAALİYETLERİ

                                                             KONTROL FORMU                                                    FORM 6

 

 

 

ARANACAK HUSUSLAR

 

EVET

 

KISMEN

 

HAYIR

 

PUAN

 

AÇIKLAMA

 Yerel düzey Hizmet Grubu Operasyon planı hazırlanmışmıdır?

 

 

 

 

 

Plan Aksaray Valiliği Afet Müdahale Planı (TAMP-AKSARAY) ile birlikte muhafaza edilmektemidir?

 

 

 

 

 

Hizmet grubu planı güncelmidir?

 

 

 

 

 

Hizmet Grubu Planı AYDES (Afet Yönetimi karar Destek Sistemi) girilmişmidir?

 

 

 

 

 

Planda görevli personeller, araç, teçhizat ve imkanlar AYDES sistemine girilmişmidir?

 

 

 

 

 

 Plan kapsamında AYDES yöneticisi belirlenmişmidir?

 

 

 

 

 

AYDES yöneticisine şifre verilmişmidir?

 

 

 

 

 

 

Plan yöneticisi belirlenmişmidir?

 

 

 

 

 

Planın birer surteti Yöneticilere verilmişmidir?

 

 

 

 

 

Planın birer sureti destek çözüm ortaklarına ulaştırılmışmıdır?

 

*

 

 

 

Planın onayına mükeakip Ulusal düzey plandan sorumlu bağlı bulunduğunuz  Bakanlığa gönderilmişmidir?

 

 

 

 

 

Plan Destek Çözüm ortakları ile birlikte her yıl değerlendirilmektemidir?

 

 

 

 

 

Planın 3 değerlendirici tarafından değerlendirmeye tabi tutulmuşmudur?

 

 

 

 

 

Plan Afet ve Acil Durum Koordinasyon kurulunca onaylanmışmıdır?

 

 

 

 

 

Planda görevli ekip personellerinin eğitimleri yapılmaktamıdır?

 

 

 

 

 

 

Aydes Yönetici ve sorumlusunun eğitimi tamamlanmışmıdır?

 

 

 

 

 

Yılda bir kez planın destek çözüm ortakları ile birlikte masa başı tatbikatı yapılmışmıdır?

 

 

 

 

 

Her yıl bir defa planın alan tatbikatı yapılmaktamıdır?

 

 

 

 

 

Veri girişleri Mart, Haziran,Eylül ve Aralık aylarında EK-14 form kullanılarak Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilmektemidir?

 

 

 

 

 

Afet Müdahale Planının uygulama , plan bazında koordinasyon, ekiplerin sevk ve idaresi için uygun oda oluşturulmuşmudur?

 

 

 

 

 

Uygun oda Oluşturulmuş ise haberleşme ile ilgili sistemler kurulmuşmudur?

 

 

 

 

 

AYDES sisteminin takibi için bir bilgisayar tahsis edilmişmidir?

 

 

 

 

 

 

 

DENETLEME HEYETİ

 

 

                   BAŞKAN                                                 ÜYE                                                ÜYE                                            ÜYE

 

 

 

BÖLÜM AĞIRLIKLARINA GÖRE DEĞERLENDİRME TABLOSU

 

DENETLENEN KURUM:

 

 

 

Bölüm No:

 

 

Bölüm Derecesi:

 

Bölüm Ağırlığı

 

I-Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları, Planlama Faaliyetleri

 

 

 

% 20

 

II-Sivil Savunma Faaliyetleri

 

 

 

% 22

 

III-Koruyucu Güvenlik Faaliyetleri

 

 

 

% 50

 

IV-Kriz/İrtibat Merkez Faaliyetleri

 

 

 

% 8

 

Performans Değeri

 

 

 

% 100

 

 

 

 

 

 

DENETLEME HEYETİ

 

 

 

                           BAŞKAN                                                 ÜYE                                              ÜYE                                           ÜYE

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

TANIMLAR

                                                                                                                                    

 

1-VALİLİK  :

            Aksaray Valiliğini

2- KAYMAKAMLIKLAR :

            Aksaray İline bağlı 7 (yedi) ilçe Kaymakamlığını

3-İLGİLİ KURULUŞ   :

Planlamaya tabi kurum ve kuruluşlar ile Afet planlamasında Yerel Düzey Hizmet Grubu ana çözüm ortaklığını yürüten kuruluşları ifade eder

4- SEFERBERLİK  :

Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzeri, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandığı haldir.

5- SAVAŞ      :

            Devletin bekasını temin etmek, millî menfaatleri sağlamak ve Millî hedefleri elde etmek amacıyla, başta askeri güç olmak üzere devletin maddi ve manevi bütün güç ve kaynakların, hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadeledir.

6- TOPYEKÛN SAVUNMA          :

            Ülkenin maddi ve manevi tüm güç unsurlarıyla bir bütün hâlinde savunulmasıdır.

7-TOPYEKÛN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ        :

            Savaşı gerektiren savaş ve savaş sonrası hallerle ilgili planlama (seferberlik planları dahil) sivil savunma ve koruyucu güvenlik hizmetleri.

 

8- SİVİL SAVUNMA          :

            Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri kapsar.

 

 9- KORUYUCU GÜVENLİK        :

            Kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin, evrak ve dokümanının, haberleşme sistemleri ile araç, gereç, bina ve tesislerinin espiyonaja, sabotajlara ve yangınlara karşı ilgili mevzuat çerçevesinde korunması ile özel güvenlik hizmetleridir.

10- PLAN      :

            Seferberlik ve savaş hâli ihtiyaçlarını karşılamak üzere, tespit edilecek uygun faraziyeler göz önünde bulundurularak alınacak önlemlerle ast kademelere verilecek görevleri belirleyen ve barıştan itibaren hazırlanarak gerektiğinde uygulanan düzendir.

 

11-SEFERBERLİK ve SAVAŞ HAZIRLIKLARI PLANLAMASI    :

            Koruyucu güvenlik ve sivil savunma planlama ve faaliyetleri dışında kalan diğer bütün planlama faaliyetleridir.

12-GENEL PLANLAMA   :

            Bakanlıklar, kuruluşlar ve illerde yapılacak planlama faaliyetlerini düzenleyen plandır.

13- AFET MÜDAHALE PLANI: İlin genelinde Afet ve Acil Durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibadet, güvenlik, mal ve çevre koruma sosyal ve pisikolojik destek v.b. gibi hizmetlerin verilebilmesi için hazırlanan plandır.

           

 

 

                                                                                                                                 

 

TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ, SİVİL SAVUNMA VE KORUYUCU GÜVENLİK HİZMETLERİ

DENETLEME SONUÇ RAPORU

 

 

 

1-DENETLEMEYİ YAPTIRAN MAKAM                    :

 

2-DENETLENEN MAKAM SORUMLUSU                  :

 

3-İLGİLİ MEVZUAT                                                   :

 

4-DENETLEME YERİ                                                 :

 

5-DENETLEMENİN BAŞLANGIÇ ve BİTİM TARİHİ :

 

6-DENETLENEN KURUM              :

 

7-DENETLEME HEYETİ                                             :

 

8-DENETLEMEDE GÖRÜLEN NOKSANLIKLAR     :

 

9-DENETLEMEDE GÖRÜLEN AKSAKLIKLARIN GİDERİLME DURUMLARI :

 

10-GENEL KIYMETLENDİRME ve SONUÇ              :

 

 

 

 

 

DENETLEME HEYETİ

 

 

 

                             BAŞKAN                                                           ÜYE                                                         ÜYE                                                            ÜYE

 

                                     

 

 

…../…./20…

 

ONAY